Iň täze habarlar

“Ýenme” hemmeleri “Öýe barýan ýol” teatr eserine tomaşa etmäge çagyrýar

21.09.2023 | 16:11 |
 “Ýenme” hemmeleri “Öýe barýan ýol” teatr eserine tomaşa etmäge çagyrýar

“Ýenme” jemgyýetçilik guramasy Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny “Öýe barýan ýol” teatr eserine çagyrýar. Bu spektakl maglumat we bilim beriji bolup, daşary ýurtlarda ýaşaýan migrant aýallaryň ykbaly barada gürrüň berýär.

  • Mowzuk häzirki wagtda sosial we örän aktual. Köp adamlar, şol sanda Watandaşlarymyz dürli sebäplere görä daşary ýurda gidýärler - okamak, täze iş gözlemek, öýlenmek we ş.m. Bu spektaKL, “güýçli ýeňip bolmajak” ýagdaýlaryň bolup biljekdigini görkezýär - zähmet ekspluatasiýasy, aldaw we başga bir ýurtda bolanyňyzda bolup biläýjek beýleki kynçylyklar barada - diýip, “Yenme” jemgyýetçilik guramasynyň başlygy Gulýa Çörekliýewa Oriente gürrüň berdi.

  • Halkara migrasiýa guramasy (IOM) bilen hyzmatdaşlykda ilatyň aýal-gyzlary baradaky jyns stereotipleri baradaky pikirini we özüni alyp barşyny üýtgetmäge gönükdirilen “Aýratyn görnüş” taslamasyny durmuşa geçirdik. Biziň diňleýjilerimiz ýaşlar, şeýle hem daşary ýurda syýahat edýän ululardyr. Olara beýleki ýurtlarda bar bolan migrasiýa töwekgelçiligi barada habar bermek isleýäris "- diýip, “Yenme” jemgyýetçilik guramasynyň başlygy belledi.

Teatr eseriniň awtory Gülnara Allaberdiýewa, rollary höwesjeň aktýorlar ýerine ýetirerler. Spektakl 23-nji sentýabrda sagat 15:00-da Türkiýäniň medeniýet merkezinde bolar. Giriş tölegsizdir.

ORIENT news

Foto: gosrf.ru

Şeýle hem okaň: