Iň täze habarlar

Sungata eliňi çalaja degirmek: Ermitažda ellenip bolýan eksponatlar görkezildi

19.09.2023 | 00:39 |
 Sungata eliňi çalaja degirmek: Ermitažda ellenip bolýan eksponatlar görkezildi

Sankt-Peterburgyň Döwlet Ermitažynda seýrek duş gelýän eksponatlaryň ellenip bolýan nusgalary görkezildi. Muzeýe gelýänler indi dünýä meşhur eserleriniň nusgalaryna ellerini degirip bilerler diýip, «MIR 24»-iň habar berýär.

Bu Ermitažda şular ýaly ikinji sergi. Serginiň esasy maksady Imperiýa stili bolup, Baş ştabda geçýär. Ammar geçen ýyl gadymyýete bagyşlanan ilkinji sergisini başlady.

Taslamanyň awtorlary XIX asyryň başynda döredilen Bogarne serwizinden farfor wazasynyň taktil (ellenilýän) görnüşlerini, mozaika paneli bolan aýakly konsol we kamin sagadyny hödürlediler. Ähli modeller asyl nusgalarynyň kiçijik nusgalary bolup, 3D printerde çap edildi we soňra heýkeltaraşlar tarapyndan işlenildi. Mysal üçin, waza we sagat asyl nusgasyndan 10% kiçi, stol bolsa birnäçe esse kiçidir. Eksponatlara Braýl ýazgyly gysbybeýan we ses gollanmasy goşulýar.

«Biziň elläp bolýan maketlarymyz diňe bir körler we görüş bozuklygy bolanlar üçin niýetlenen däldir. Biz bu zatlary şular bilen gyzyklanýanlaryň, sungaty elläp görmek isleýänleriň hemmesi elläp görer diýip umyt edýäris», – diýip Ermitažyň ösüş gullugynyň işgäri Warwara Markewiç belledi.

Sergi 15-nji oktýabra çenli dowam eder.

ORIENT news

Foto: stylishbag.ru

Şeýle hem okaň: