Iň täze habarlar

«Arkadag» FT-nyň oýunçysy - Bolgariýadaky türgenleşik lageri we ilkinji halkara oýun hakda

06.08.2023 | 18:28 |
 «Arkadag» FT-nyň oýunçysy - Bolgariýadaky türgenleşik lageri we ilkinji halkara oýun hakda

Adybir şäherden «Arkadag» FT, Banskoda (Bolgariýa) Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň täzeden başlamagyna taýýarlanýar. ORIENT-iň habarçysy toparyň hüjümçisi Didar Durdyýew bilen habarlaşyp, onuň bilen türgenleşik lageri, klubyň taryhynda ilkinji halkara oýny we oýunçylaryň boş wagtlaryny nädip geçirýändikleri barada söhbet etdi.

— Okuw lagerlerinden nämä garaşýarsyňyz?

— Esasy maksat möwsümiň ikinji bölegine taýýarlyk görmek. Biz bu ýere ýeňiş gazanmagy dowam etdirmek we janköýerlerimizi begendirmek üçin geldik.

Esasy üns fiziki we taktiki maşklara gönükdirilendir. Türgenleşikde, öňümizdäki oýunlarda ulanjak dürli futbol shemalarymyzy we kombinasiýalarymyzy ösdürýäris.

— Demirgazyk Makedoniýaly «Besa» bilen (1: 1) oýnuň dostlukly bolandygyna garamazdan, bu «Arkadag» FT-yň taryhynda ilkinji halkara oýny we siz pökgini derwezä salmagyň awtory bolduňyz. Nähili niýet bilen meýdança çykdyňyz? Ýeňmek üçin näme ýetmedi?

— Hawa, oýun dostlukly boldy, ýöne başa-başlygyň häsiýetine garamazdan hemişe öňümizde iň ýokary maksatlar goýýarys. Topar ýeňmelidi, ýöne şony durmuşa geçirmek azajyk şowsuz boldy. Oglanlar bar güýji bilen synanşsalar-da birazyrak şowuna bolmady. Biz ýalňyşlyklaryň üstünde işledik we indiki dostlukly oýunda Ysraýylyň «Bneý Sahnin» ýaşlar toparyny 2:0 hasabynda ýeňdik.

— Häzir toparyň howasy nähili?

— Toparda howa bilen baglanyşykly hiç hili mesele ýok. Sebäbi oglanlaryň köpüsi eýýäm bir ýyldan gowrak wagt bäri bile oýnaýar. Mundan başga-da, futbolçylaryň hemmesiniň diýen ýaly Türkmenistanyň milli ýygyndysynda oýnamak tejribesi bar.

— Bolgariýadaky futbol meýdançalary barada näme aýdyp bilersiňiz? Olar içerki meýdançalardan, esasanam Arkadag şäherindäki täze stadiondan tapawutlanýarmy?

— Bu ýerdäki meýdançalar ýokary hilli. Uýgunlaşma nukdaýnazaryndan hiç hili mesele ýokdy, sebäbi biziňkiler bilen deňeşdirilende olarda uly tapawut görmedik. Arkadag şäherinde gurlan döwrebap stadion barada aýdylanda bolsa, biz ol ýerde bir oýun geçirdik we ýeňiş gazanmagy başardyk. Biz bu ýeňişiň indiki ýeňişleriň açary boljakdygyna we 10 müňlik arenanyň tribunalary elmydama doly boljakdygyna umyt edýäris.

— Bansko şäherinde uýgunlaşma nähili geçdi?

— Bu ajaýyp kurort şäheridir. Ajaýyp peýzažlar ýerli tebigatyň gözelligini duýmaga mejbur edýär. Bu ýerde köp sanly taryhy gözel ýerler, orta asyr monastyrlary we ybadathanalar, gadymy binalar bolup, bu örän owadan.

— Okuw lagerinde adaty gün nähili geçýär?

— Türgenleşik lagerindäki günlerimiz birmeňzeş, käwagt bu sebäpli birneme adaty ýaly görünýär. Her gün iki türgenleşik, soň dikeldiş amallary. Şeýdip, her gün.

— Topar boş wagtlarynda nädip dynç alýar?

— Boş wagtlarymyzda stol tennisi oýnap bilýäris, käwagt saýlama oýun pristawkasyna ýa-da bug otagyna, basseýnine düşýär ... Diňe şäheri aýlanyp, gezelenç etmek hem gyzykly.

— Toparyň aýratyn berhizi barmy?

— Hawa, elbetde, iýmitlenmek türgenleriň durmuşynda möhüm orun tutýar. Biz balyk, gök önümler we miweleriň sarp edilmegine has köp üns berip, ýagly we hamyr iýmitleri çäklendirmäge synanyşýarys.

— Häzirki wagtda «Arkadag» FT, Türkmenistan çempionatynyň futbol boýunça sanawynda şertsiz öňde barýar we ýurduň kubogynda iň halanýan oýunçy. Bu ýagdaýda nädip höwesi saklamagy başarmaly?

— Biz häzir jetweliň başynda birinji orunda bolup, ýaryşyň halanýanlaryndan. Ýöne bu hiç zady aňlatmaýar, sebäbi milli çempionatda öňde köp sanly oýun bar we «Arkadag» FT-yň taryhynda ilkinji islegli kubogy gazanmak üçin aşa ünsli bolmalydyrys.

Artur PETROSÝANTS

Foto: instagram.com/didardurdiyev

Şeýle hem okaň: