Iň täze habarlar

Türkmenistan durmuş hyzmatlaryny ösdürmegiň Milli meýilnamasyny işläp taýýarlaýar

07.06.2023 | 15:13 |
 Türkmenistan durmuş hyzmatlaryny ösdürmegiň Milli meýilnamasyny işläp taýýarlaýar
 Türkmenistan durmuş hyzmatlaryny ösdürmegiň Milli meýilnamasyny işläp taýýarlaýar

Türkmenistanda durmuş hyzmatlarynyň ösüşiniň Milli meýilnamasynyň taýýarlanylmagy BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysynyň Edarasy tarapyndan BMGÖM we ÝUNISEF bilen bilelikde guralan bilermenler toparynyň duşuşygynyň barşynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Gatnaşyjylaryň dykgatyna durmuş hyzmatlaryna gönükdirilen fiskal (maliýe) akymlarynyň seljerilmesi we Türkmenistanda durmuş taýdan goraglylyk ulgamynyň pugtalandyrylmagy görkezildi. Seljerme BMGÖM tarapyndan Türkmenistanda durmuş hyzmatlarynyň ugruny mundan beýläkde ösdürmek üçin taýýarlanypdy.

Ozal 2021-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanda kyn durmuş ýagdaýyna duçar bolan ýurduň raýatlaryna goldaw bermäge niýetlenen «Durmuş hyzmatlary hakynda» kanun kabul edilipdi. Kanun tarapyndan durmuş hyzmatlarynyň Döwlet býujeti tarapyndan, şeýle hem haýyr-sahawat we ynsanperwerlik kömegi görnüşinde bölünip berlen serişdeleriň hasabyna maliýeleşdirilmegi göz öňünde tutulandyr.

ORIENT habarlar

Foto: instagram.com / @undp_turkmenistan

Şeýle hem okaň: