Iň täze habarlar

Türkmenistan gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň sebitara duşuşygyna wekilçilik etdi

01.06.2023 | 14:20 |
 Türkmenistan gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň sebitara duşuşygyna wekilçilik etdi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekiliýeti Gümrük gulluklarynyň başlyklarynyň sekizinji ýyllyk sebitara duşuşygyna we Konteýner gatnawlaryna gözegçilik etmek boýunça Ählumumy maksatnamasynyň çäklerinde geçirilen korrupsiýa garşy göreşmek boýunça sebitara okuw çäresine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň saýtynda habar berilýär.

Çäräni gurnaýjylar bolup BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirligi we Azerbaýjanyň Döwlet gümrük komiteti çykyş etdiler. Oňa Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Pakistanyň, Täjigistanyň, Ukrainanyň, Özbegistanyň gümrük we beýleki ygtyýarlandyrylan edaralarynyň wekilleri, BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň we Bütindünýä gümrük guramasynyň işgärleri gatnaşdylar.

Taraplar ýurtlaryň gümrük edaralary tarapyndan Konteýnerli daşamalara gözegçilik etmek boýunça Ählumumy maksatnamasyny ýerine ýetirmekde ýeten ösüşlerini we gümrük gulluklarynyň we sebitdäki port gözegçiligi gullugynyň sebitara toruny döretmek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama boýunça ýetilen sepgitlere garadylar. Olar bu ugurda ýerine ýetirilmeli mundan beýläkki hereketleri bellediler.

ORIENT habarlar

Foto: customs.gov.tm

Şeýle hem okaň: