Iň täze habarlar

China daily: Hytaýda daşary ýurtly alymlaryň arasynda bäsleşige ýüz tutmalaryň kabul edişligi başlandy

24.03.2023 | 10:43 |
 China daily: Hytaýda daşary ýurtly alymlaryň arasynda bäsleşige ýüz tutmalaryň kabul edişligi başlandy

Hytaýdaky daşary ýurtly alymlaryň arasynda telekeçilik ugry boýunça 9-njy bäsleşige ýüz tutmalaryň kabul edişligi başlandy – diýip, China daily habar berýär.

Bäsleşik ylym bilen tehnologiýanyň, maliýe we senagatyň arasynda köpri bolup hyzmat etjek daşary ýurt kompaniýalarynyň, maliýe maýa goýum institutlarynyň innowasiýa serişdelerini we telekeçilik mümkinçiligini birleşdirýär. Ol täjirçiligi tizleşdirmäge we daşary ýurt kärhanalary tarapyndan hyzmatlaryň häzirki zaman ugrundaky, şol sanda sanly ykdysadyýet, emeli intellekt, blokçeýn, kwant tehnologiýalary ýaly ugurlarda ylmy taslamalaryň ulanylmagyny tizleşdirmäge niýetlenendir.

Ylym we tehnologiýalar ministrligi, Bilim ministrligi, Adam resurslary we durmuşy taýdan üpjünçilik ministrligi tarapyndan hemaýatkärlik edilýän bäsleşigiň baýrak gaznasy 1 milliard ýuana (146,54 milllion ABŞ-nyň dollaryna) deň.

Ýüz tutmalary tabşyrmak 26-njy maýa çenli dowam edýär. 2015-nji ýyldan bäri geçirilýän bäsleşige häzirki wagta çenli repatriantlaryň (watanyna gaýdyp gelenleriň) 4 müňden gowrak toparlary gatnaşdylar.

ORIENT habarlar

Foto: chinadaily.com.cn

Şeýle hem okaň: