Iň täze habarlar

Türkmenistanyň ilçisi Wýetnamyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

22.06.2024 | 02:02 |
 Türkmenistanyň ilçisi Wýetnamyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

Türkmenistanyň ilçisi Parahat Durdyýew Wýetnamyň Prezidenti To Lama ynanç hatyny gowşurdy. Bu dabara 21-nji iýunda ýurduň paýtagty Hanoýda Prezident Köşgünde geçirildi.

1719005281057.jpg

Prezident To Lam ilçi Parahat Durdyýew bilen duşuşygynda, Wýetnamyň Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly we köpugurly hyzmatdaşlyga hemişe ýokary baha berýändigini hem-de iki ýurduň umumy bähbitlerine laýyk gelýän hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýändigini aýtdy.

1719005281045.JPG

Prezident To Lam ähli derejelerde wekiliýetleriň alyşmagyň, özara ynamy we düşünişmegi pugtalandyrmak üçin ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşlerdäki gatnaşyklary giňeltmegiň hem-de ileri tutulýan ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek üçin binýadyny döretmegiň möhümdigini belledi. Bu barada Wýetnamyň öňdebaryjy KHBS habar berdi.

ORIENT news

Foto: vietnamplus.vn

Şeýle hem okaň: