Iň täze habarlar

Moda brendi robotlaşdyrylan ellerde lybaslary döredýär

25.02.2024 | 00:48 |
 Moda brendi robotlaşdyrylan ellerde lybaslary döredýär

Lilah Porjes tarapyndan esaslandyrylan "Procode_Dress" brendi döredijiligi we programmirlemäni birleşdirmek arkaly robotlaşdyrylan ellerde hem-de 3D çaphana usulynda lybaslary döredýär. Şeýle usulda taýýarlanylan ilkinji lybaslar toplumy Nýu-Ýorkda geçirilen moda hepdeliginde görkezildi.

Dizaýner Lilah Porjes tarapyndan döredilen kompaniýa, robotlaşdyrylan ellerde lybaslary "çap edende" ekologiýa taýdan arassa serişdeleri ulanýar we has ygtybarly geljek üçin ylmy, tehnologiýany we modany birleşdirmegi maksat edinýär.

1.jpg

"3D usulynda çap etmek, ozal göz öňünde tutulmadyk ekologiýa taýdan arassa serişdeleriň dünýäsine täze gapy açar. Arhitektura we inženerçilik ugrunda bilimim bar we programmirlemekden we ylymdan elmydama lezzet alýaryn. Maksadym geljekde aýal-gyzlaryň işini aňsatlaşdyrýan moda döretmek işinde adaty däl serişdeleri we programma üpjünçiligini ulanmak arkaly tehnologiýany we modany birleşdirmekden ybarat" diýip, Lilah Porjes "Just Style" neşiri bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy.

2 (edited).jpg

Dizaýner “Dress_Code” atly lybaslar toplumyny eýýäm ösdürdi. Onda robot goly bilen çap edilen 3D koordinatlaryny üç - tötänleýin, takyk we uly göwrümli nusgalarda birleşdirdi. Programma inženerçiliginden ylham alan bu ýygyndy, robotlaşdyrylan elde we 3D usulynda çap etmek arkaly galyndylary ulanyp tehnologiýanyň mümkinçilikleriniň we çäklendirmeleriniň estetikasyny öwrenýär.

3 (edited).jpg

"Bu täze tehnologiýany takyk çap etmek görnüşinde synag edenimde, el we senetçilik işleri ýaly, robotlaşdyrylan eliň goýberýän ýalňyşlyklarynyň nähili ajaýyp bolup biljekdigine düşündim. Şeýlelikde, täze gollary döretmek üçin täze tehnologiýalary ornaşdyrmak prosesini görkezýän robot goluň takyk täsirlerini tötänleýin täsirler bilen birleşdirdim" diýip, Lilah özüniň web-saýtynda belleýär.

ORIENT news

Foto: procode-dress.com

Şeýle hem okaň: