Iň täze habarlar

Balkan welaýatynda Adalat ministrliginiň welaýat bölüminiň täze binasy açyldy

02.06.2023 | 12:22 |
 Balkan welaýatynda Adalat ministrliginiň welaýat bölüminiň täze binasy açyldy

Balkan welaýatynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň welaýat bölüminiň täze binasyny dabaraly ýagdaýda açdylar – diýip, «Türkmenistan» gazeti ýazýar.

Täze gurlan binanyň umumy meýdany — 1,2 gektar. Binada 80 iş otagy bolup, olardan 58-si işgärleriň işlemegi üçin berler. Mundan başga-da, täze bölümde maslahatlar zaly, internet-kafe, naharhana we kitaphana göz öňünde tutulandyr.

Baýramçylyk dabarasyna welaýat häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, harby we hukuk goraýjy edaralaryň wekilleri gatnaşdylar.

Myhmanlaryň öňünde ýerli döredijilik tans toparlary çykyş etdiler. Aýratyn tapawutlanan gurluşykçylara Prezident Serdar Berdimuhamedowyň adyndan ýadygärlik sowgatlaryny gowşurdylar.

ORIENT habarlar

Foto: turkmenmetbugat.gov.tm

Şeýle hem okaň: