Iň täze habarlar

Türkmenistanyň üstaşyr mümkinçiligi – maýa goýumlarynyň geljegi uly ugry

29.05.2023 | 21:44 |
 Türkmenistanyň üstaşyr mümkinçiligi – maýa goýumlarynyň geljegi uly ugry

Gazagystanyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Moskwada ýakynda geçirilen Ýokary Ýewraziýa ykdysady geňeşiniň mejlisinde ÝAYG ýurtlaryna Türkmenistanyň we Eýranyň deňizde we gury portlarynda infrastrukturany gurmak üçin bilelikdäki maýa goýumlarynyň mümkinçiligine garamaga çagyrdy. Onuň pikiriçe, bu bileleşige agza döwletleriň eksportynyň geografiýasyny ep-esli giňelder we maddy-tehniki mümkinçiliklerini güýçlendirer.

Bu nukdaýnazardan, geografiki ýerleşişi sebäpli global üpjünçilik zynjyrynyň ösmeginde möhüm orun tutýan Türkmenistan bilen maýa goýum hyzmatdaşlygy üçin geljegi uly ugurlar bar. Bu ýerde Demirgazyk-Günorta geçelgede daşamalarda güýçli halka öwrülen Gazagystan-Türkmenistan-Eýran polat liniýasyna aýratyn ähmiýet berilýär. Onuň gündogar şahamçasynyň ösüşi, ykdysady hasaplamalara görä, beýleki ugurlar bilen deňeşdirilende az maýa çykdajylaryny talap eder.

Türkmenistanyň gury portlarynyň arasynda Türkmenbaşynyň Hazar deňiz porty bilen gury ýer ýollaryna birleşdirilen Sarahs we Akýaýla serhet portlary bar. Demir ýoly we awtomobil ýolynyň arasynda ýük daşamak üçin hususy ýük terminalynyň gurlan we işleýän Artyk demir ýol menziliniň üsti bilen ýene-de başda ugur işlenip düzülýär.

Gazagystanyň serhedi bolan Türkmenbaşy - Garabogaz täze ýolunyň gurulmagy ýük daşamagyň mukdaryna hem goşant goşar. Bu taslama maýa goýumlary iki ýurduň arasynda ýük we ýolagçy aragatnaşygyny işjeňleşdirmäge mümkinçilik döreder, Gazagystanyň çägine we Russiýanyň üsti bilen giňelmegi halkara ulag we üstaşyr infrastrukturasyny güýçlendirer hem-de logistika hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrar.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: