Iň täze habarlar

Türkmenistan Russiýanyň öňdebaryjy ýokary okuw mekdeplerinde kwota boýunça 500 mugt ýerini aldy

29.05.2023 | 18:46 |
 Türkmenistan Russiýanyň öňdebaryjy ýokary okuw mekdeplerinde kwota boýunça 500 mugt ýerini aldy

Bu ýyl 500 türkmen raýaty Russiýanyň iň gowy ýokary okuw mekdeplerinde mugt okamaga mümkinçilik alar. Olardan bakalawr we hünärmen maksatnamalary boýunça - 355, magistr - 79, aspirantura we ordinatura - 33 ýerden, diýip Türkmenistandaky Rossotrudniçestwonyň metbugat gullugy habar berýär.

Bakalawr we hünärmen dalaşgärleri üçin jemleýji nutuk esasy derslerdäki seçip alyş synaglarynyň netijelerine we şahsy üstünliklerine görä hasaplanýar. Saýlawyň birinji tapgyryndan geçen we ätiýaçlyk sanawyna girenler ikinji tapgyra gatnaşmak üçin ähli zerur resminamalary taýýarlamaly we goşmalydyr.

Russiýa Federasiýasynyň hökümeti tarapyndan 2023/24 okuw ýyly üçin bellenen kwotanyň çäginde saýlamanyň netijeleri, Aşgabatdaky Russiýa öýüniň resmi telegram kanalynda çap edilýär.

ORIENT news

Foto: vuzopedia.ru

Şeýle hem okaň: