Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen hyzmatdaşlygyň ýollaryny maslahatlaşdyrlar

11.06.2024 | 21:40 |
 Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen hyzmatdaşlygyň ýollaryny maslahatlaşdyrlar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 11-nji iýunda sişenbe güni Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen bolan duşuşygynyň dowamynda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdy.

Ýun Sok Ýol, Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna bolan gyzyklanmasy we berýän ünsi esasynda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ep-esli ösüş gazanandygyny aýtdy.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, dünýäde iň ösen tehnologiýalara eýe bolan koreý kompaniýalarynyň, Türkmenistanyň ykdysady ösüşine şol bir sanda energiýa we maşyngurlyşyk pudaklarynyň ösüşine goşant goşandygyny aýtdy. «Galkynyş» gaz käniniň IV tapgyrynda gazy kükürtden arassalaýan zawodyň we Gyýanlydaky polimer zawodynyň 2-nji tapgyrynda işini kadalaşdyrmak boýunça hyzmatdaşlygy özara peýdaly netijelre getirer.

Şeýle hem medeni ugurda gatnaşyklara, saglygy goraýyş we koreý dilini öwretmek boýunça hyzmatdaşlyga ygrarlylyk bildirildi. Soňra söhbetdeşlik her tarapdan degişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagy bilen dowam etdi. Koreýanyň prezidentiniň metbugat gullugynyň habaryna görä şertnamalary ýerine ýetirmek we hyzmatdaşlygyň mundan beýläkki meýilnamalary göz öňünde tutulypdyr.

ORIENT news

Foto: Yonhap News

Şeýle hem okaň: