Iň täze habarlar

Türkmenistanda «Bitewi saglyk» konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça milli topar döredildi

13.06.2024 | 10:55 |
 Türkmenistanda «Bitewi saglyk» konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça milli topar döredildi

Türkmenistanda «Bitewi saglyk» konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça milli Pudagara topar döredildi.

Toparyň ilkinji mejlisi Aşgabatda geçirildi. Bu toparyň döredilmegi Türkmenistanyň saglyga we durnukly ösüşe bitewi çemeleşmäni öňe sürmeklige ygrarlydygyny subut edýär.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ýolbaşçylygyndaky bu topara Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullygynyň, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň, Türkmenistanyň Myrat Garryýew adyndaky Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň, Dermanlary hasaba alyş we olaryň hiline döwlet gözegçiligi merkeziniň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň, Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň we beýleki ministrlikleriň wekilleri girýärler.

Utgaşdyryjy toparyň döredilmegi utgaşdyrmak, aragatnaşyk we hyzmatdaşlygyň mehanizmlerini, şeýle hem ýurtda «Bitewi saglyk» konsepsiýasyny durmuşa geçirmekde dowam edýän çärelere gözegçilik hem-de baha bermek gurallaryny döretmek, ony durmuşa geçirmek üçin umumy döwlet syýasatynyň çemeleşmesini işläp düzmeklige goldaw bermek zerurlygy bilen baglanyşyklydyr.

Toparyň wezipelerine şeýle-de «Bitewi saglyk» konsepsiýasyny durmuşa geçirmek, şol sanda dürli töwekgelçiliklere taýýarlygy üpjün etmek, dürli ugurdaş pudaklarda hünärmenleriň mümkinçiliklerini pugtalandyrmak meseleleri hem girýär.

Türkmenistanda «Bitewi saglyk» çemeleşmesini netijeli durmuşa geçirmek üçin Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginden, Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň garamagyndaky Döwlet weterinariýa gullugyndan we Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginden milli utgaşdyryjylar bellendi.

ORIENT news

Foto: Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Türkmenistandaky ýurt edarasy tarapyndan berildi

Şeýle hem okaň: