Iň täze habarlar

«Google» ulanyjylaryny emeli aňyň ygtyýaryna berýär

28.05.2024 | 12:55 |
 «Google» ulanyjylaryny emeli aňyň ygtyýaryna berýär

Her ýylda geçirilýän «Google I/O» işläp düzüjiler maslahatynyň nobatdaky duşuşygynda «Google» kompaniýasynyň gözleg ulgamyny ösdürmek bölüminiň başlygy Liz Rid täze mehanizmiň işe girizilendigini habar berdi.

«Google» eýeçiligindäki emeli aň ornaşdyrylan «Gemini» çat-botyny millionlarça adamyň ulanýan «Google Search» hyzmatyna birikdirmegi meýilleşdirýär.

Şeýlelikde, kompaniýa adamlaryň internetde maglumat gözlemek usulyny düýpgöter üýtgedýär. Bir tarapdan, täze ulgam wezipäni aňsatlaşdyrýar, sebäbi neýroulgam dürli isleglere düşünýär.

Beýleki tarapdan, indi ulanyjylar mahabat blogundan başga, saýtlara salgylanmalaryň adaty sanawyny görmezler. Emeli aň olaryň ýerine saýlaýar we diňe isleg boýunça zerur zatlary görkezýär.

«Google» kompaniýasy SGE (Search Generative Experience) diýlip atlandyrylýan emeli aň mümkinçilikleri bolan gözlegleri geçen ýylyň mart aýynda synag edip başlady. SGE synagy «Google» kompaniýasyna nusgawy gözlegler bilen işlemekden has gymmada düşýär, şonuň üçin synag haýal alnyp barylýar.

Birnäçe bilermenler emeli aňyň girizilmeginiň «Google» kompaniýasynyň mahabatdan gelýän girdejilerine ýaramaz täsir edip biler diýip hasaplaýarlar, çünki ulanyjylar mahabatçylaryň sahypalaryna girmezden, has köp maglumat alyp bilerler.

ORIENT news

Foto: techcult.ru

Şeýle hem okaň: