Iň täze habarlar

Aşgabat şäheriniň Ankara köçesin ýerleşýän 142-nji ýangyç guýujy bekedi düýpgöter täzelenenden soň açyldy

25.05.2024 | 16:53 |
 Aşgabat şäheriniň Ankara köçesin ýerleşýän 142-nji ýangyç guýujy bekedi düýpgöter täzelenenden soň açyldy

Şu gün Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli, paýtagtyň Köpetdag etrabynyň Ankara köçesinde ýerleşýän 142-nji ýangyç guýujy bekedi düýpli durky täzelenip ulanylmaga berildi.

1.JPG

Döwrebaplaşdyrylan ýangyç bekedi häzirki zaman hyzmat ülňilerine we daşky gurşawyň howpsuzlygynyň talaplaryna laýyk gelýär. Bu ýerde müşderiler üçin amatly şertler döredilendir.

2.jpg

“Türkmennebitönümleri” baş müdirligi ýurduň ýaşaýjylaryny ýokary hilli nebit önümleri bilen üpjün etmek üçin yzygiderli işler alyp barýar. Ýurduň sebitlerinde we Aşgabat şäheriniň çäklerinde täze açylýan we durky täzelenen ýangyç guýujy beketleri durmuş taýdan möhüm desgalardyr. TNÖ ýangyç guýujy bekentleriniň tutuş ulgamy, ýangyjyň ýokary hilliligini we hyzmat derejesini, has-da gowylandyrmak üçin işler alyp barýar.

ARS_8171.JPG

142-nji täzelenen ýangyç guýujy bekediniň kuwwaty bir gije-gündiziň dowamynda 1500 awtoulaga hyzmat etmäge niýetlenendir. Desganyň umumy meýdany 1 gektara barabardyr. TNÖ kybap görnüşinde bezelip, onuň çäginde operator binasy, ýangyç ammary, ýangyç guýujy kolonkalaryň 10 sanysy, her biri 60 m³ 5 sany ýangyç rezerwuary, turbageçirijiler we beýleki zerur bolan inženerçilik desgalary bar. Hemme enjamlar kesgitlenen sanitariýa, ýangyna garşy we tehniki ülňilere laýyk gelýär we desganyň daşky gurşaw üçin howpsuzlygyny üpjün edýär.

3.jpg

5.JPG

6.JPG

7.jpg

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: