Iň täze habarlar

«Paýhas tohumlary: beýik akyldarlaryň sapaklary» taslama bäsleşigine ýüztutmalar kabul edilýär

16.04.2024 | 23:00 |
 «Paýhas tohumlary: beýik akyldarlaryň sapaklary» taslama bäsleşigine ýüztutmalar kabul edilýär

Beýik türkmen şahyry we filosofy Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan «Paýhas tohumlary: beýik akyllaryň sapaklary» atly wideorolikleriň ýa-da taslamalaryň bäsleşigine gatnaşmak üçin ýüztutmalaryň kabul edilip başlanandygy habar berildi.

Nury Halmämmedow adyndaky «Dutaryň owazy» VIII Moskwa halkara sungat festiwalynyň guramaçylyk topary beýik türkmen şahyry we filosofy Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan «Paýhas tohumlary: beýik akyldarlaryň sapaklary» atly wideorolikleriň ýa-da taslamalaryň bäsleşigine gatnaşmak üçin ýüztutmalaryň kabul edilip başlanandygy habar berdi.

Bäsleşik Magtymgulynyň durmuşynyň we döredijiliginiň mysalynda umumybilim berýän orta mekdepleriň okuwçylaryny dürli halklaryň edebi hem-de aýdym-saz döredijiliginiň ajaýyp nusgalary bilen tanyşdyrmak meselesini çözmäge orta we ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryny çekmäge gönükdirilendir.

Bäsleşigine gatnaşmak üçin ýüztutmalar 2024-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli kabul edilýär.

Bäsleşigiň mowzuklaýyn ugurlary:

1.Magtymgulynyň döredijiliginde aýdym-saz we poeziýa
2.Magtymgulynyň filosofiýasy we terbiýeçilik işleri
3.Häzirki zaman sungatynda Magtymgulynyň keşbi
4.Magtymguly we A.A. Tarkowskiý

Emin agzalary gatnaşyjylaryň işine aşakdaky şertler boýunça baha bererler:
1.Mazmuny, taryhy taýdan takyklygy
2.Bezeginiň göze gelüwliligi we stilistik taýdan dürslügi
3.Maglumat bermegiň özboluşlylygy
4.Awtorlyk hukugy bilen goralan eserleriň ulanylmagy

Bäsleşigiň jemi 29-njy oktýabrda jemlener. Onuň netijeleri Russiýanyň Döwlet kitaphanasynda, Paşkowyň öýünde, nota neşirleri we ses ýazgylary bölüminiň konsert zalynda, «Magtymguly we onuň dünýä medeniýetindäki orny» atly halkara ylmy-amaly maslahatyň dowamynda yglan ediler.

Bäsleşigiň jemi «Dutaryň owazy» festiwalynyň saýtynda ýerleşdiriler:

Has anyk maglumatlary bäsleşigiň web sahypasyndan alyp bilersiňiz:

1 (edited).jpg

ORIENT news

Foto: Dutar sesleriniň guramaçylyk komitetiniň metbugat gullugy tarapyndan berildi

Şeýle hem okaň: