Iň täze habarlar

Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçisi syýahatçylyk we medeniýet ulgamlarynda gatnaşyklary işjeňleşdirmek boýunça meýilnamalar barada gürrüň berdi

16.04.2024 | 20:46 |
 Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçisi syýahatçylyk we medeniýet ulgamlarynda gatnaşyklary işjeňleşdirmek boýunça meýilnamalar barada gürrüň berdi

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisi Ahmet Demirok iki ýurduň medeniýet we syýahatçylyk ulgamlaryndaky gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada gürrüň berdi. Türkiýede Syýahatçylyk hepdeligi mynasybetli 16-njy aprelde Aşgabatdaky Türk medeniýet merkezinde fotosergi görnüşinde guralan kabul edişlikde çykyş edip, ilçi türkmenistanlylaryň Türkiýä syýahat etmäge gyzyklanmalarynyň barha artýandygyny belledi.

2.jpg

Ol resmi statistika maglumatlaryna salgylandy. Bu maglumatlara görä, Türkmenistanyň raýatlarynyň syýahatçylyk saparlarynyň 2023-nji ýylda 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende 167 % artdy we 120 928-e deň boldy.

Şeýle hem Ahmet Demirok Turkish Airlines awiakompaniýasynyň Stambul – Aşgabat ugry boýunça gatnawlary hepdede 9 gezekden 11 gezege çenli köpeldendigini, “Türkmenhowaýollary” bolsa häzirki wagtda bu gur boýunça hepdede 10 gatnawy amala aşyrýandygyny nygtady.

3.jpg

Türk ilçisi ýakyn wagtda Ankara – Aşgabat ugry boýunça gatnawlaryň ýola goýuljakdygy barada habary berdi, onuň aýtmagyna görä, munuň üçin ähli degişli işler alnyp barylýar.

Şeýle hem ol geçen ýyl Türkmenistanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin Türkiýä saparlaryň guralandygyny we bu gün hem Türkiýä Türkmenistanyň wekilleriniň toparynyň ugrandygyny habar berdi. Olar 16-20-nji aprelde Şanly Urfa we Gaziantep şäherlerinde guraljak taryh we gastranomiýa boýunça medeni maksatnamalara gatnaşarlar.

4.jpg

Ilçi Ahmet Demirok medeni gatnaşyklar barada hem durup geçdi. Ol hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 2023-nji ýylyň oktýbar aýynda Türkiýä resmi saparynyň dowamynda beýleki resminamalar bilen bir hatarda medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga hem gol çekilendigini belledi.

5.jpg

Şunuň bilen baglylykda, ilçi Türkmenistanyň we Türkiýäniň medeniýet ulgamyndaky gatnaşyklarynyň 2024-nji ýylda has-da işjeňleşdiriljekdigini aýtdy we türk medeniýetini dünýä ýaýmak boýunça meşgullanýan gaznanyň – Ýunus Emre adyndaky institutyň Aşgabatda şahamçasyny açmagy meýilleşdirýändigini habar berdi.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: