Iň täze habarlar

Afrikanyň Zenanlar assosiasiýasynyň we BRIKS guramasynyň Halkara forumynyň Prezidentleri «KazanForum 2024-iň» çäklerindäki zenanlar maslahatyna gatnaşarlar

11.04.2024 | 20:46 |
 Afrikanyň Zenanlar assosiasiýasynyň we BRIKS guramasynyň Halkara forumynyň Prezidentleri «KazanForum 2024-iň» çäklerindäki zenanlar maslahatyna gatnaşarlar

«Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum» atly XV Halkara ykdysady forumynyň çäklerinde geçiriljek «Zenan garaýşy» atly maslahata 80-e golaý ýurtdan meşhur döwlet işgärleri gatnaşarlar.

Maslahata BRIKS guramasyna agza ýurtlaryň Halkara forumynyň prezidenti Purnima Anandyň (Hindistan); Afrikanyň Zenanlar assosiasiýasynyň başlygy Afanlum Meýange Epse Noa Mrai Anželiň (Kamerun); «Kanzi Raghda Taryam» haryt nyşanynyň esaslandyryjysy we döredijilik müdiriniň (BAE); «Samira Maatouk» öýüniň wekiliniň (BAE – Liwan) we beýlekileriň gatnaşmagyna garaşylýar.

Üç günüň dowamynda, 15 – 17-nji maý aralygynda bilermenler aşakdaky mowzuklary ara alyp maslahatlaşarlar: «Zenanlaryň syýasatda eýeleýän orny», «Maşgalanyň adaty ruhy gymmatlyklary – ykdysadyýeti ösdürmegiň serişdesi», «Üstünligiň taryhy: şahsy tejribe», «Yslam modasy: milli äheňler we esbaplar», «Zenanlar sagdyn jemgyýet ugrunda: ýurtlary birleşdirýän öňdebaryjy garaýyşlar, taslamalar, tehnologiýalar».

Maslahat Ýewraziýa zenanlar forumy, Russiýanyň Zenanlar bileleşigi we Tatarystan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň ýanyndaky «Merhemet» zenan deputatlar birleşigi tarapyndan guralar.

«Zenan garaýşy» maslahatynyň meýdançasy her ýyl aýratyn görnüşde taýýarlanýar. Maslahatyň pawilýony uly üns we saýlanyp alnan özboluşly bezegler bilen döredilýär. Mysal üçin, 2023-nji ýylda diwarlyklar ter güller bilen bezeldi. «KazanForum 2024-de» bolsa pawilýon kitaphananyň zalyna öwrüler. Bu aýratynlyk Russiýanyň dünýäde iň köp okalýan ýurtlaryň biri hökmünde ykrar edilýandigi bilen baglanyşyklydyr.

Şeýle hem forumyň çäklerinde «Sebitleriň durnukly ösüşinde ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni mirasynyň orny» atly maslahat, «Russiýa – Yslam dünýäsi» strategiki görüş toparynyň mejlisi, «Russia Halal Expo 2024» halkara sergisi, şeýle hem «Kazan Halal Market» atly halkara söwda ýarmarkasy geçiriler.

«KazanForum 2024» 14 – 19-njy maý aralygynda «Kazan Ekspo» halkara sergiler merkezinde geçiriler. Gatnaşmak üçin hasaba alyşlyk çäräniň resmi saýtynda açykdyr.

«KazanForum» – geljege garaýşyň emele gelýän ýeri.

ORIENT news

Foto: rt.rbc.ru

Şeýle hem okaň: