Iň täze habarlar

Aşgabadyň moda münberinde Gündogar sungatynyň täsin beýany: Parižden gelen moda hünärmenini haýran galdyran zat

09.01.2024 | 01:09 |
 Aşgabadyň moda münberinde Gündogar sungatynyň täsin beýany: Parižden gelen moda hünärmenini haýran galdyran zat

Türkmen paýtagtynyň döredijilikli pudagynyň merkezlerinden biri bolan, Aşgabat Modeller öýi şu hepde etnik stil festiwalyny geçirýär. Üç günläp dowam etjek bu forum, Aşgabadyň ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň toruna “Dizaýn” ugry boýunça goşulmagy mynasybetli, ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň Milli Komissiýasynyň sekretariaty tarapyndan şäher häkimligi we Modeller öýi bilen bilelikde guraldy.

1 (1).jpg

Bu ulgam, şäherleriniň hersine halkara derejesinde bilelikde işlemek, bilim almak we çeşmeleri paýlaşmak mümkinçiligini berýär, bu bolsa öz gezeginde birek-biregiň ýerli başlangyçlaryny üpjün edýär. Şeýlelik bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy döredijiligi şäheriň durnukly ösüşi üçin strategiki hereketlendiriji hökmünde kesgitleýär. Aşgabat, milli, şol sanda taryhy däp-dessurlary, türkmen şaý-sepleriniň dürlüligini we sahylygyny, halk döredijiligini gündelik durmuşdaky getirilýän ajaýyp mümkinçilikleri hödürleýär.

2 (2).jpg

Parižli myhmanlar, - “Route De La Soie Et Al-Andalus” birleşiginiň prezidenti, (“Ýüpek ýoly we Al-Andalus”) “Oriental Fashion Show”-yň esaslandyryjysy, dünýä ýurtlarynyň moda bazarynda Gündogar ýurtlaryndan bolan dizaýnerleriň we suratçy Pol Žak Tomasiniň kolleksiýalaryny öňe sürýän Ind Žudar türkmen kärdeşleriniň moda kolleksiýalaryna baha bermek üçin geldi. Moda aragatnaşygynda ýöriteleşen OFS topary, Fransiýanyň paýtagtyndaky abraýly ýerlerde ajaýyp tomaşalar gurnaýar, şeýle hem Londonda, Milanda, Nýu-Ýorkda we ş.m. ýaş dizaýnerlere halkara şöhratyny gazanmaga mümkinçilik berýär.

3 (1).jpg

Türkmenistanda milli zenan eşikleri hiç wagt modadan çykmady, emma häzirki wagtda täze stilistleriň we baýramçylyk şekilleriniň tolkunlaryny moda münberlerine düşüren tendensiýalaryň kömegi arkaly şöhle saçýan Gündogaryň ýüpek we mahmal kaşaňlygy, ajaýyp keşdesi we şöhle saçmagy, gymmat bahaly daşlary we jyňňyrdanýan, bezelen kümüş we altyn şaý-sepleri bilen hakyky galkynyşy başdan geçirýär.

4 (1).jpg

Häzirki moda görkezişlere “Mähirli zenan”, “Nur ýüpek” we “Peyker” moda öýleri gatnaşýar. Birinji gündäki sergi görkeziliş häzirki zaman esbaplarynda bezeg we amaly-haşam sungatynyň täzeden gözden geçirilmegini görkezýän “Dizaýn plýus” sergisi bilen doldurylan bolsa, ikinji güni türkmen aýal-gyzlarynyň eşikleriniň aýrylmaz bölegi hökmünde şarflara bagyşlandy.

5 (1).jpg

Bu ýerde Moda öýüniň hudožnikleri tarapyndan elde boýalan iň inçe, düşnükli we agramsyz ýüpekler we nagyşlar bilen keşdelenen doly örtülen ýapynjalar, gyzlaryň açyk reňkli ýaglyklary we uly seçekli, gülli gyňaçlar bardy...

Myhmanymyz Ind Žudar hem şu gün firuz kölegesinde we kellesine ýaglyk daňyp, doly türkmen eşiginde boldy. Ol duýgularyny biziň bilen paýlaşdy:

6.jpg

-Türkmen köýnekleri gaty täsin. Myhmansöýer guramaçylaryň maňa beren bu köýnegini geýenimde, derrew özümi rahat we şol bir wagtyň özünde-de baýramçylyk ruhunda duýdum! Şol bir wagtyň özünde dabaraly we romantik boldy. Bir tarapdan, türkmen köýnegi we türkmen ýaglygy ýaly ajaýyp sowgatlary almagy özüme buýsanç hasaplaýaryn, beýleki tarapdan, men häzir olaryň maňa berlenine buýsanýaryn.

7.jpg

Myhman sergilerdäki we görkezişlerdäki täsirlerini şeýle beýan etdi:

-Birinji we ikinji günlerde senetçileriň döredijiligini we elde edilen ýüpek nagyşlaryny gördük - bu täsindi. Türkmen senetçileri çylşyrymly ýerine ýetiriş usullaryny we gaty täsirli bezegi ajaýyp birleşdirýärler. Bularyň hemmesi gaty owadan görünýär! Bu eserlere we olary döredýänlere haýran galmazlyk mümkin däl. Bu zehinli adamlaryň hemmesiniň uly mümkinçilikleri bar we ýakyn wagtda Parižde nämedir bir zatlar guramaga synanyşarys - mysal üçin, bu deňeşdirip bolmajak döredijiligiň sergisini geçirmek. Fransiýanyň halkynyň olara mynasyp baha berjekdigine ynanýaryn!

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: