Iň täze habarlar

Türkmenistanyň JIÖ-niň ösüşi 6,3%-de saklanýar

08.12.2023 | 23:32 |
 Türkmenistanyň JIÖ-niň ösüşi 6,3%-de saklanýar

2023-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 6,3% boldy. Bu döwürde ýurtda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 6,6% köp önüm öndürildi.

Bu gatnaşykda bölek satuw söwdasynyň mukdary 9,9 göterim ýokarlandy.

Ýurt boýunça Oba Milli Maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň çäklerinde ýanwar-noýabr aýlarynda 52 sany durmuş maksatly desganyň, 34 sany suw arassalaýjy desganyň, 491 müň inedördül metrden gowrak ýaşaýyş jaýlarynyň we ş.m. gurluşyk işleri geçirildi.

Wise-premýer Hojamyrat Geldimyradow anna güni Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisinde bu görkezijiler boýunça hasabat berdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde habar berildi.

2022-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi we 2023-nji ýylyň ilkinji sekiz aýynda 6,2% galdy, bu görkeziji sentýabr aýynda geçdi we oktýabr aýynda saklanypdy – şeýlelik-de jemi içerki önümiň ösüşi hem 6,3% hasaba alyndy.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: