Iň täze habarlar

Moskwada GDA agza döwletleriň Hökümet Baştutanlarynyň mejlisinde kabul ediljek resminamalara garaldy

08.12.2023 | 22:31 |
 Moskwada GDA agza döwletleriň Hökümet Baştutanlarynyň mejlisinde kabul ediljek resminamalara garaldy

8-nji dekabrda Moskwada GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň 100-nji ýubileý mejlisi geçirildi. Duşuşyga GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň başlygy, Gyrgyzystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birinji orunbasary Adylbek Kasymaliýew ýolbaşçylyk etdi.

Duşuşykda Türkmenistana Russiýa Federasiýasyndaky ilçihanasynyň geňeşçisi Serdar Durdyýew wekilçilik etdi.

1 (2).jpg

Geňeşiň gün tertibine GDA agza ýurtlaryň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleriniň giň toplumy girizildi. Hususan-da, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin GDA agza ýurtlaryň çäklerinden geçýän infrastrukturany optimizirlemek we halkara ulag geçelgelerini ösdürmek boýunça Hereketleriň meýilnamasynyň taslamasy gözden geçirildi. GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň metbugat gullugynyň habaryna görä, meýilnama ulag ministrlikleri bilen pudaklaryň arasynda halkara ulag geçelgelerini ösdürmekde hyzmatdaşlygy giňeltmäge we çuňlaşdyrmaga gönükdirilendir.

Hereketler meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegi GDA giňişligindäki halkara ulag geçelgeleriniň mümkinçilikleriniň has netijeli ulanylmagyny üpjün eder. Ol agza döwletleriň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmakda, ýük akymlaryny çekmekde we Arkalaşygyň ulag we üstaşyr mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek üçin şert döreder.

2 (2).jpg

Beýleki resminamalaryň arasynda 2035-nji ýyla çenli döwür üçin energiýa pudagynda hyzmatdaşlyk konsepsiýasynyň taslamasy we ony durmuşa geçirmek üçin ileri tutulýan çäreleriň meýilnamasy bar. Ol GDA ýurtlarynyň energiýa pudagyny hil taýdan özgertmek boýunça uly göwrümli meseleleri çözmäge, has tygşytly, ekologiýa taýdan arassa, serişdeleri tygşytlaýan we durnukly energiýa geçmek we ýangyç we energiýa pudaklary üçin bäsdeşlik artykmaçlyklaryny döretmek maksatlaryna ýetmäge gönükdirilendir. Bu resminama GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň 2024-nji ýylyň maý aýynda geçiriljek mejlisinde hödürlener.

3 (1).jpg

GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň indiki mejlisini 2024-nji ýylyň 29-njy martynda geçirmek meýilleşdirilýär.

GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň indiki mejlisinde başlyklyk etmek Russiýa Federasiýasynyň Premýer ministriniň orunbasary Alekseý Owerçuga geçirildi.

4.jpg

ORIENT news

Foto: cis.minsk.by

Şeýle hem okaň: