Iň täze habarlar

Aşgabatda hökümetara azerbaýjan-türkmen toparynyň mejlisi geçirildi

28.11.2023 | 19:08 |
 Aşgabatda hökümetara azerbaýjan-türkmen toparynyň mejlisi geçirildi

Aşgabatda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky Ykdysady we ynsanperwer hyzmatdaşlygy boýunça bilelikdäki hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi. Duşuşyga Premýer-ministriň orunbasary Batyr Atdaýew, Azerbaýjan tarapyndan Ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow ýolbaşçylyk etdi.

1-2.jpg

Duşuşyga gatnaşyjylar iki ýurduň arasynda dürli ugurlarda özara peýdaly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin gowy geljegiň bardygyny, hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitlemek üçin yzygiderli işewürlik çärelerini geçirmegiň möhümdigini bellediler we umumy gyzyklanmalara laýyk gelýän ykdysady we maýa goýum başlangyçlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

2-3.jpg

Görkezilişi ýaly, 2022-nji ýylda Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 5 esse artdy we ösüş tendensiýasy 2023-nji ýylda hem dowam etdi. Üpjün edilýän önümleriň görnüşini giňeltmek arkaly söwda dolanyşygyny has hem artdyrmak üçin uly mümkinçilikler bar. Ýurtlaryň arasyndaky erkin söwda düzgüni, söwda dolanyşygynyň ösmegine oňyn täsir edip, özara maýa goýumlaryny höweslendirýär.

3-1.jpg

Senagatyň, azyk howpsuzlygy, portlaryň özara täsiri, energetika, gümrük, ulag, oba hojalygy we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek üçin uly mümkinçilikler bar.

Mejlisiň ahyrynda bilelikdäki azerbaýjan-türkmen hökümetara komissiýasynyň 7-nji mejlisiniň Teswirnamasyna gol çekildi. Resminama söwda, senagat, energetika, ulag, oba hojalygy we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy giňeltmegi göz öňünde tutýar.

4-1.jpg

“AZERTAG”-yň habar berşi ýaly, Türkmenistana iş saparynyň çäginde azerbaýjan wekiliýeti “Agro Pack Türkmenistan 2023” halkara sergisiniň açylyş dabarasyna hem gatnaşdy. Innowasiýa önümçilik mehanizmleriniň hödürlenen sergisinde wekiliýet senagat, oba hojalygy, azyk pudagy, IKT pudagy, gurluşyk, logistika, dokma we beýleki ugurlar bilen meşgullanýan halkara kompaniýalarynyň hyzmatlary bilen şeýle hem ykdysady netijeliligi ýokarlandyrmagy, çeşmelerden tygşytly peýdalanmagy we ykdysadyýetiň dürli pudaklary üçin häzirki zaman çözgütlerini üpjün edýän täzelikler bilen tanyşdy.

ORIENT news

Foto: azertag.az

Şeýle hem okaň: