Iň täze habarlar

Aşgabatda Türkmen-azerbaýjan işewürlik forumy geçirildi

28.11.2023 | 23:14 |
 Aşgabatda Türkmen-azerbaýjan işewürlik forumy geçirildi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana geldi.

1-4.jpg

Oňa iki ýurduň nebit-gaz, dokma, azyk, derman senagaty, ulag-logistika, oba hojalygy, gurluşyk serişdeleri we maglumat tehnologiýasy pudaklarynda ýöriteleşen döwlet edaralarynyň we işewür toparlarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Işewürlik forumynda azerbaýjan hyzmatdaşlaryna Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlary, şol sanda bazary ösdürmegiň gurallary, ýurduň jemi içerki önümindäki hususy pudagyň paýyny artdyrmak barada maglumat berildi. Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işleri tanyşdyrylyp, daşary ýurt kompaniýalaryny çekmek üçin amatly şertleri döredýän maýa goýum ýagdaýy beýan edilýär.

2-4.jpg

Maýa goýumlaryny höweslendirmegiň we goramagyň, goşa salgyt salmagy aradan aýyrmagyň, döwlet emlägini dolandyrmagyň, kiçi we orta kärhanalar pudagyndaky hyzmatdaşlygyň durnukly we täsirli ykdysady hyzmatdaşlyk üçin berk binýady emele getirendigi bellendi.

Işewürlik forumynyň dowamynda birnäçe möhüm ugurda işewür hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge çemeleşmeler kesgitlenildi. Iki ýurduň wekiliýetiniň agzalary özara söwda dolanyşygynyň mukdaryny ýokarlandyrmak, söwda-ykdysady gatnaşyklary diwersifikasiýa etmek üçin anyk teklipleri beýan etdiler.

3-2.jpg

Türkmenistanyň döwlet telewideniýesiniň habar berşi ýaly forumyň çäginde iki ýurduň işewür toparlarynyň wekilleriniň arasynda özara gepleşikler geçirildi we birnäçe ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi.

ORIENT news

Foto: "Altyn Asyr" teleýaýlymy

Şeýle hem okaň: