Iň täze habarlar

Rak keseline garşy nanokapsulalar - rus we hytaý alymlarynyň täze ösüşi

23.09.2023 | 16:19 |
 Rak keseline garşy nanokapsulalar - rus we hytaý alymlarynyň täze ösüşi

Russiýanyň we Hytaýyň alymlary dermany çiş öýjüklerine ýetirmek üçin nanokapsulalar döretdiler. Kapsulalar demir oksidi nanopartikullara esaslanýar we neýlon bilen durnuklaşdyrylýar. Antirak dermanlary sagdyn dokuma täsir etmezden göni çişe “geçirilip” bilner. Magnetochemistry žurnalynda täze ösüşi beýan edýän makala çap edildi.

Alymlar nanobölejikler bilen işlemek üçin düýbünden biokompatif, biodegrirlenip bilinýän, zäherli däl we eýýäm biomedikal maksatlar üçin hirurgiki sapaklardan alynan ulanylýan polimer neýlon-6 (neýlon) - ulandylar. Kapsulanyň birnäçe artykmaçlygy bar - nyşana takyk urýar we bedeniň sagdyn öýjüklerine zyýan bermezlige mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, birnäçe maddany bir kapsula gaplap bolýar we şeýlelik bilen bejerginiň netijeliligini ýokarlandyryp bolýar.

Nowosibirsk alymlary Guançžou lukmançylyk uniwersitetiniň hytaýly kärdeşleri bilen bilelikde taslamanyň üstünde işleýärler. Häzirki wagtda öýjük medeniýeti boýunça synaglar geçirilýär we soňra haýwanlarda geçiriler. Alymlar eýýäm Russiýanyň Ylym Gaznasyndan grant almak üçin ýüz tutdular. Ösüş täsirli bolup çyksa, Russiýa we Hytaý ony ulanmak hukugyny alarlar.

ORIENT news

Foto: medboli.ru

Şeýle hem okaň: