Iň täze habarlar

Türkmenistan 1300-den gowrak adama raýatlyk berdi we daşary ýurtly 265 raýata ýurtda ýaşamaga rugsat berildi

22.09.2023 | 21:46 |
 Türkmenistan 1300-den gowrak adama raýatlyk berdi we daşary ýurtly 265 raýata ýurtda ýaşamaga rugsat berildi

Prezident Serdar Berdimuhamedow anna güni 1301 adama Türkmenistanyň raýatlygyny bermek baradaky we 265 sany daşary ýurt raýatlaryna ýurtda ýaşamaga rugsat berýän Karara gol çekdi.

Resminamalar Türkmenistanyň “Migrasiýa baradaky” kanuny esasynda taýýarlandy we adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak boýunça halkara ülňüleri ykrar edildi diýip, “Watan” habarlar gepleşiginiň agşamky görkezilişinde habar berildi.

Şeýle hem biziň ýurdumyzda hemişelik ýaşaýan we türkmen raýatlygyny alan bu 1301 adamyň 32 milletiň wekilidigi, ýaşamaga rugsat berlen 265 adamyň 25 milletden ybaratdygyny we 13 döwletiň raýatydygy mälim edildi.

Degişli bölümlere Türkmenistanyň raýatlygy üçin ýüz tutan raýatlygy bolmadyk adamlaryň resminamalaryny gaýtadan işlemek, şeýle hem ýurtda ýaşamak üçin rugsat almak üçin ýüz tutan daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň resminamalaryny gaýtadan işlemek boýunça işleri dowam etdirmek tabşyryldy.

Umuman aýdanyňda, köp ýyllaryň dowamynda 29 müň 697 raýatsyz adamlar Türkmenistanyň raýatlygyny aldy, 4 müň 753 daşary ýurt raýatlygy bolan we raýatlygy bolmadyk adamlara bu ýurtda ýaşamaga rugsat berildi.

ORIENT news

Foto: "Altyn asyr" teleýaýlymy

Şeýle hem okaň: