Iň täze habarlar

Tokio we Astana ilkinji «Merkezi Aziýa - Ýaponiýa» sammitine taýýarlyk görýärler

21.09.2023 | 22:01 |
 Tokio we Astana ilkinji «Merkezi Aziýa - Ýaponiýa» sammitine taýýarlyk görýärler

Ýaponiýa bilen Gazagystan indiki ýyl Merkezi Aziýa - Ýaponiýa görnüşinde sammit geçirmek üçin hyzmatdaşlyk etmek barada ylalaşdylar. Bu barada Ýaponiýanyň Daşary işler ministrligi BMG-nyň Baş Assambleýasynyň çäginde bölümiň başlygy Ýoko Kamikawa bilen Gazagystanyň Daşary işler premýer-ministriniň orunbasary Murat Nurtleunyň arasynda geçirilen duşuşygyň netijesi boýunça habar berdi.

«Taraplar Merkezi Aziýa-Ýaponiýa gepleşikler sammitini indiki ýyl degişli wagtda geçirmegiň manylydygy barada ylalaşdylar we şu Dialogyň häzirki başlygy Gazagystanyň we Ýaponiýanyň formatdaky beýleki ýurtlar bilen işleşmek üçin hyzmatdaşlyk etjekdigini tassykladylar», -diýip edaranyň habarynda aýdylýar.

Ýaponiýa soňky döwürde Merkezi Aziýa ýurtlary - Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan bilen gatnaşyklary ösdürmäge uly üns berýär.

2022-nji ýylyň dekabrynda Tokioda Merkezi Aziýanyň we Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçirildi. Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky bilelikdäki komitetiň 14-nji mejlisinde Türkmenistanyň döwlet edaralary bilen himiýa senagaty, gaz senagaty, ulag we suw pudagyndaky ýapon kompaniýalarynyň arasynda ep-esli resminama gol çekildi.

2023-nji ýylyň iýun aýynda Ýaponiýanyň premýer-ministri Fumio Kisida ýurduň Daşary işler ministrligine Türkmenistan, Gazagystan, Özbegistan, Gyrgyzystan we Täjigistan döwletleriniň Baştutanlary bilen ýokary derejeli duşuşyklaryň formatyny açmagyň üstünde işlemegi tabşyrjakdygyny beýan etdi. Ýaponiýa bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda yzygiderli ýokary derejeli duşuşyklary 2024-nji ýylda başlatmak meýilleşdirilýär.

ORIENT news

Foto: www.gov.kz

Şeýle hem okaň: