Iň täze habarlar

Türkmen ilçisi Parlamentara ýapon-türkmen dostluk toparynyň başlygy bilen duşuşdy

22.09.2023 | 13:02 |
 Türkmen ilçisi Parlamentara ýapon-türkmen dostluk toparynyň başlygy bilen duşuşdy

Şu gün Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçisi Atadurdy Baýramow Parlamentara ýapon-türkmen dostluk toparynyň başlygy Toşiaki Endo bilen duşuşdy. Bu barada ýurdumyzyň Ýaponiýadaky ilçihanasy habar berýär.

Ýaponiýanyň Wekiller palatasynyň binasynda geçirilen duşuşykda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk ugurlary ara alnyp maslahatlaşdyldy. Taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we ynsanperwer ulgamlara aýrtyn üns çekdiler.

Parlamentara ýapon-türkmen dostluk toparynyň başlygy Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa doglan güni mynasybetli iň gowy arzuwlaryny aýtdy.

Parlamentara ýapon-türkmen dostluk toparynyň düzüminde Ýaponiýanyň Wekiller palatasynyň we Türkmenstanyň Mejlisiniň deputatlary bolup, ol iki ýurduň arasynda dostluk gatnaşyklaryny ösdürmek maksady bilen döredildi. Topar ikitaraplaýyn we köptarapaýyn görnüşde geçirilýän duşuşyklara, geňeşmelere işjeň gatnaşýarlar. Şeýle hem topar iki ýurduň halklarynyň, işewür toparlarynyň we medeni guramalarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna goşant goşýar.

ORIENT news

Foto: japan.tmembassy.gov.tm

Şeýle hem okaň: