Iň täze habarlar

Polşada «ýokary göteriji» otly synagdan geçirildi

12.09.2023 | 02:52 |
 Polşada «ýokary göteriji» otly synagdan geçirildi

Polşanyň Newomo başlangyjy otlylaryň ýokary tizlikde relslerden gopup, üstünden üçmaga mümkinçilik berýän tehnologiýany döretdi. Dünýädäki ilkinji MagRail otlusynyň synag meýdançasy Polşanyň Nowa Sažin şäherinde 720 metrlik demir ýol boldy diýip, Themayor habar berýär. Işläp düzüjileriň pikiriçe, şeýle otlylar sagatda 550 km tizlik bilen syýahat edip biler.

Lewitasiýa konsepsiýasy MagRail tehnologiýasyny häzirki wagtda Ýaponiýada we Günorta Koreýada ulanylýan ýokary tizlikli magnit göterişli otlylaryna meňzeýär. Şeýle-de bolsa, bir möhüm tapawut bar: MagRail otlylary bar bolan demir ýol infrastrukturasyny ulanyp biler we bu çykdajy nukdaýnazaryndan gaty möhümdir.

Newomo-nyň gözlegleri we ösüşi 3,5 ýyl dowam etdi we Ýewropadaky iň uzyn passiw magnit göteriş synag ýolunda görkezildi.

Synaglaryň dowamynda MagRail otlusy ýolda sagatda 135 km tizlige ýetdi. Agramy iki tonna bolan alty metrlik ulag serişdesi 70 km/sag tizlige ýetenden soň uçup, bary-ýogy 11 sekuntda 100 km/sag tizlige çykdy.

2.png

Şeýle-de bolsa, otlylaryň täze görnüşini ýerleşdirmek üçin ýollara käbir üýtgetmeler gerek bolar. Emma bu has arzan bolar we infrastrukturany noldan döretmekden az tagalla talap eder. Adaty otlylar we magnit göterijili ulaglar hem birmeňzeş demir ýoluny ulanyp bilerler.

Newomo, MagRail tehnologiýasyny diňe bir ýokary götermek üçin däl, eýsem beýleki amaly programmalar üçin hem öwrenmegi hem ösdürmegi dowam etdirer. Esasy maksat, 2024-nji ýylda ýük daşamak üçin MagRail-iň birinji görnüşiniň täjirleşdirmezinden ozal netijeliligi we kuwwatyny ýokarlandyrmakdyr.

ORIENT news

Foto: Nevomo

Şeýle hem okaň: