Iň täze habarlar

“COP28-iň” çäklerinde ilkinji gezek işewürleriň we haýyr-sahawatçylaryň forumy geçiriler

11.09.2023 | 09:37 |
 “COP28-iň” çäklerinde ilkinji gezek işewürleriň we haýyr-sahawatçylaryň forumy geçiriler

1-2-nji dekabrda geçiriljek Howa boýunça Ählumumy sammitiň (COP28) çäklerinde bir wagtda Howa boýunça işewürleriň we haýyr-sahawatçylaryň forumy geçiriler.

500-den gowrak işewüri we haýyr-sahawatçyny bir ýere jemlejek bu forum howanyň üýtgemegine garşy göreşmek işinde toplanan tejribeler we bilimler tabigaty goramaga we “ýaşyl” ösüş mümkinçiliklerini döretmäge gönükdiriler. Bu çäre COP28-iň işewürlik we haýyr-sahawat işi boýunça ýörite wekili, Konsultatiw komitetiniň agzasy Badr Jafaryň başlyklyk etmeginde geçiriler.

Şol bir wagtda Birleşen Arap Emirlikleriniň senagat we öňdebaryjy tehnologiýalar ministri we COP28-iň prezidenti bolup durýan Sultan bin Ahmed Al Jaberiň nygtamagayna görä, häzirki wagtda howanyň üýtgemegi bilen bagly göreş işlerini maliýeleşdirmek işini özgertmek zerur. Onuň mälim etmegine görä, öňde boljak maslahatda hususy düzümiň we haýyr-sahawatçylaryň ýerine ýetiren işleriniň anyk netijelerine garalar.

ORIENT news

Foto: arabianbusiness.com

Şeýle hem okaň: