Iň täze habarlar

Türkmenistanyň DIM-de Koreýa Respublikasy bilen çäreleri geçirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

10.06.2023 | 12:44 |
 Türkmenistanyň DIM-de Koreýa Respublikasy bilen çäreleri geçirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajyýew Koreýa Respublikasynyň ilçisi Ji Kýu-Tek bilen gepleşikleri geçirdi, onuň barşynda «Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy» 16-njy Forumyny we Bilelikdäki hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisini Aşgabatda 2023-nji ýylda geçirmegi ara alyp maslahatlaşdylar.

Bu baradaky maglumat Günorta Koreýanyň diplomatik missiýasynyň täze bellenen baştutanynyň Türkmenistanyň DIM-niň binasynda ynanç hatlarynyň nusgalarynyň gowşurmagynyň barşynda belli boldy – diýip, türkmen daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Söwda, ykdysady, ylym we tehnologiýa ugurlarynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi şu ýyl Aşgabatda geçer. Onuň geçirilmegi dürli pudaklarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösmegine itergi berer.

Türkmen paýtagtynda geçiriljek «Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy» 16-njy Forumy barada aýdylanda bolsa, diplomatlar özara gatnaşyklaryň netijeliligini, şol sanda sebitleýin formatda netijelidigini bellediler.

Mundan başga-da, taraplar energetika, söwda, ylmy-ynsanperwer hyzmatdaşlyk, medeniýet, bilim we saglygy goraýyş pudaklaryna degip geçmek bilen, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine ygrarlydyklaryny beýan etdiler.

Ykdysady gatnaşyklaryň netijeliligi hem bellenip geçildi, ozal ýerine ýetirilen bilelikdäki taslamalar muňa şaýatlyk edýärler.

ORIENT habarlar

Foto: mfa.gov.tm

Şeýle hem okaň: