Iň täze habarlar

Türkmen hünärmenleri saglygy goraýyş pudagynda başarnyklary we ýolbaşçylygy ýokarlandyrmak boýunça okuwy tamamladylar

30.05.2023 | 20:22 |
 Türkmen hünärmenleri saglygy goraýyş pudagynda başarnyklary we ýolbaşçylygy ýokarlandyrmak boýunça okuwy tamamladylar

Saglygy goraýyş ministrlikleriniň we Ermenistanyň, Gyrgyzystanyň, Moldowa Respublikasynyň, San Marino, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň ministrlikleriniň orta derejeli hünärmenleri Bütindünýä Saglygy goraýyş Guramasynyň ÝSG-nyň ýakynda Kopengagende tamamlanan Liderlik akademiýasy (ELA) taslamasynyň ikinji derejesine gatnaşdylar.

Hünärmenler öz ýurtlarynda durmuşa geçirilmeli anyk tehniki netijeleri taýýarladylar, şeýle hem üýtgeýän liderlik ugrundaky başarnyklaryny ýokarlandyrmak üçin okuwy tamamladylar.

Taslama, dürli tehniki ugurlarda, şol sanda ýokanç däl keselleriň (ÝDK) öňüni almak we gözegçilikde saklamak, saglygy goraýyş işgärleriniň düzümini güýçlendirmek, ÝDK-ler üçin töwekgelçilik faktorlaryny çözmek üçin özüni alyp baryş we medeni gözlegler ýaly täze we giňeldilen hyzmatdaşlyga mümkinçilik döretdi.

Şeýle hem, saglygy anyklaýyş maglumatlary (ICD-11) üçin global standartyň durmuşa geçirilişini, dikeldiş hyzmatlaryna we kömekçi tehnologiýalara elýeterliligi giňeltmek, ýokanç kesellere gözegçilik we hasabatlylygy güýçlendirmek, ýöriteleşdirilen idegi gowulandyrmak we zoonotik kesellere garşy «ýeke-täk» saglyk çemeleşmesi arkaly gözleg geçirdi.

«Bu tejribe ähli gatnaşyjylary baýlaşdyrdy. Biz biri-birimizden köp zat öwrenýäris we mundan beýläk hem öwrenmegi dowam ederis. Soňky 3 aýyň dowamynda edilen işler, hiç kimi ünsden düşürmezlik üçin öz ýurtlaryňyza we hyzmat edýän ilatyňyza ygrarlydygyňyzy görkezýär we munuň üçin size çuňňur sag bolsun aýdýaryn», - diýip BSG-nyň Ýewropa Bileleşiginiň müdiri Dr. Hans Genri P. Klýuge Kopengagendäki Sebitleýin edaranyň ýapylyş çäresinde ELA 2-nji derejeli görkeziş taslamasyna gatnaşyjylara minnetdarlyk bildirdi.

«Deňe-deň» komponent 2-nji derejeli maksatnama üçin aýratyn möhümdi. Ýurt derejesinde tehniki hyzmatlary gyssagly üpjün etmegi ýeňilleşdirýän we BSG/Ýewropa bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrýan bilelikdäki tehniki işi belleýäris»,-diýip BSG-nyň ÝSE-iň üýtgeşmeler we guramaçylyk ösüşi boýunça ýörite geňeşçisi we ELA taslamasynyň ýolbaşçysy Gabriel Jakob aýtdy.

Maksatnama gatnaşyjylar birnäçe günden soň başarnyklaryň we bilimleriň hazynasy, şeýle hem durmuşa geçirilmegine garaşýan ajaýyp pikirleri we taslamalary bilen gaýdyp geljekdiklerini bellediler. Bu okuw, ýurtlaryň hersinde hünär we şahsy mümkinçiligiň ösmegine goşant goşar hem-de mundan beýläkki hyzmatdaşlyk üçin täze gözýetimleri açar.

ORIENT news

Foto: who.int

Şeýle hem okaň: