Iň täze habarlar

Türkmenistan Sergileriň halkara býurosy bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga taýýar

02.06.2023 | 14:48 |
 Türkmenistan Sergileriň halkara býurosy bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga taýýar

Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisi Maksat Çaryýew Sergileriň halkara býurosynyň (SHB) baş sekretary Dmitriý Kergentzes bilen dünýä ähmiýetli bilelikdäki çäreleri geçirmek babatynda hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdy – diýip, Pariždäki türkmen diplomatik missiýasy habar berýär.

Duşuşyk ilçiniň Türkmenistanyň guramada wekilçilik etmegi üçin baş sekretara ýörite ynanç hatynyň resmi gowşurylyşynyň çäklerinde geçdi. Ol SHG-nyň ştab-kwartirasynda bolup geçdi.

Türkmen diplomatynyň we halkara düzüminiň baştutanynyň gepleşikleriniň esasy temasy Türkmenistanyň hökümeti bilen bu guramanyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek, bilelikdäki sergileri we ekspozisiýalary geçirmek barada boldy.

Türkmen tarapy Aşgabadyň berk hyzmatdaşlygy ýola goýmaga bolan uly gyzyklanmasynyň bardygyny belledi. Özara hereket etmegiň zerur bolan tejribesi eýýäm toplandy: ýurt SHB bilen bilelikdäki sergileri birnäçe gezek geçirdi, şol sanda türkmen medeniýetini we taryhyny dünýä ýaýmak üçin hem sergileri geçirdi.

ORIENT habarlar

Foto: @embassyturkmenistaninfrance

Şeýle hem okaň: