Iň täze habarlar

HP kompaniýasy emeli intellektli düýbünden täze kompýuteri işläp taýýarlaýar

31.05.2023 | 16:12 |
 HP kompaniýasy emeli intellektli düýbünden täze kompýuteri işläp taýýarlaýar

HP Inc. tehnologik kompaniýasy düýbünden täze arhitekturasy bolan şahsy kompýuterleri döretmegiň üstünde işleýär, ol müşderilere goragly ulgamlara emeli intellekt bilen badalga bermäge mümkinçilik döreder – diýip, 3dnews.ru. habar berýär.

PK-nyň indiki ýyl çykarylmagyna garaşylýar. AMD, NVIDIA we Qualcomm kompýuteriň düzüm böleklerini işläp düzmek boýunça HP-niň hyzmatdaşlary boldular. Şeýle hem programma üpjünçiligini işläp düzüjiler we EI-iň häzirki serwisleriniň prowaýderleri taslamanyň üstünde işleýärler.

Kompaniýanyň ahyrky önümi gizlin maglumaty beýleki kompaniýalaryň serwerine bermezden, emeli intellekti ulanmak arkaly maglumatlaryň seljerilmegini tizleşdirmelidir. Gapdallaýyn serwislere baglanmak talap edilip bilner, ýöne hasaplamalaryň bir bölegi ýerli ýagdaýda amala aşyrylar we ulanyjylar duýgur maglumatyň saklanmagy üçin ätiýaç etmän bilerler – diýip, HP-de gürrüň berdiler.

Kompaniýada emeli intellektiň şahsy kompýuteriň adamlaryň durmuşyndaky ähmiýeti barada gaýtadan pikirlenmäge kömek etjekdigine ynam bildirýärler. Şeýle PK-lar bilen özara gatnaşygyň tejribesi biziň häzirki öwrenişen zatlarymyzdan düýbünden tapawutly bolar.

ORIENT habarlar

Foto: rueconomics.ru

Şeýle hem okaň: