Iň täze habarlar

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Permany bilen dokma pudagynyň işgärlerine hormatly atlar dakyldy

29.05.2023 | 02:13 |
 Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Permany bilen dokma pudagynyň işgärlerine hormatly atlar dakyldy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Permanyna laýyklykda, milli halyçylyk sungatyny ösdürmekde, türkmen halylarynyň gözelligini, nepisligini dünýä ýaýmakda, hala çeper nagyşlary salmakda bitiren uly hyzmatlary üçin hem-de köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we yhlasly zähmetini, hünär ussatlygyny nazara alyp, şeýle hem Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli ýurdumyzyň halyçy gelin-gyzlarynyň 11-sine «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly at dakyldy.

Döwlet baştutanynyň Permany bilen Türkmen halysynyň milli muzeýiniň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Aşgabat, Bäherden, Gyzylarbat, Esenguly, Daşoguz, Halaç we Mary çeper halyçylyk kärhanalarynyň ussat halyçylary bu hormatly ada eýe boldular.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: