Iň täze habarlar

Türkmenistan uglewodorod önümçiliginiň ekologiki ugry boýunça foruma hünärmenleri çagyrýar

10.05.2023 | 01:53 |
 Türkmenistan uglewodorod önümçiliginiň ekologiki ugry boýunça foruma hünärmenleri çagyrýar

Türkmenistanda «Uglewodorod baýlyklaryny öndürmegiň ekologiki ugurlary» atly halkara ylmy konferensiýa taýýarlyk işleri başlandy. Simpoziumy çagyrmak iýun aýynyň ortalarynda meýilleşdirilýär, emma häzirlikçe forumyň gün tertibi işlenip düzülýär hem-de tanyşdyryş teklipleri kabul edilýär.

Ara alyp maslahatlaşmaga halkara guramalarynyň, akademiki we diplomatik toparlaryň wekilleri, ekologlar we maýadarlar, maliýeleşdirijiler we gözlegçiler, analitikler we täzelikçiler çagyrylýar.

Çäräni gurnaýjylar bolup «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy, GaffneyCline Iňlis kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýär.

Geçen ýyl, OGT 2022 – her ýylyň Türkmenistanyň nebit-gaz forumynyň nobatdaky neşiri – bu pudakda we dünýäde ýaşyl trendleriniň täsiri astynda ilkinji gezek «Uglewodorod baýlyklaryny öndürmegiň ekologiki ugurlary» ady bilen çykdy.

Ýaşyl geçiş, Dubaýda geçirilen Türkmenistanyň energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça geçirilen halkara forumda täze energetiki landşaftynyň esasy düşünjesi hökmünde agdyklyk etdi.

«Uglewodorod baýlyklaryny öndürmegiň ekologiki ugurlary» atly konferensiýasy, ylmy gözlegleriň we öňdebaryjy tejribäniň netijelerine esaslanyp, uglewodorodlaryň ösüşiniň durnukly ösüş serişdesine öwrülip biljekdigini kesgitlemäge mümkinçilik berýän abraýly hünärmen platformasyna öwrülmegi wada berýär.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: