Iň täze habarlar

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hokkeýçileri «Ak Bars»-dan utuldy, ýöne bahasyna ýetip bolmajak tejribe gazandy

08.04.2023 | 15:53 |
 Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hokkeýçileri «Ak Bars»-dan utuldy, ýöne bahasyna ýetip bolmajak tejribe gazandy

Öň ORIENT-iň habar berşi ýaly Kazanyň «Ak Bars» klubynyň hokkeýçileri Türkmenistanyň milli ýygyndysy bilen bilelikde türgenleşik geçmek üçin Aşgabat şäherine geldiler.

Bütindünýä saglyk gününde Kazanyň «Ak Bars»-y KHL-yň Gündogar konferensiýasynyň jemleýji tapgyrynda iň az nutuk bilen Omsk «Awangard»-ny ýeňdi. Şol wagt ikinji topar Türkmenistanyň milli ýygyndysyna garşy dostlukly oýun geçirýärdi.

1.jpg

Oýun hiç hili garaşylmadyk zat getirmedi. Eýýäm 40-njy sekuntda Galimzýanow, Kuwardiniň geçirmegi bilen türkmenleriň derwezesini almaga girişdi. 20 minutdan soň Nasybullin myhmanlaryň artykmaçlygyny iki esse artdyrdy. 24-nji minutda Galimzýanow türkmen milli ýygyndysyna garşy üçünji şaýbany derwezä girizdi we dubl etdi.

10 minutdan soň Zaripow goragçydan aýryldy we elinden zyňmak bilen (şeýle usul bar) nyşana degdi. Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hokkeýçileri hem Gyşky sport toplumynyň meýdançasyndan bir şaýba geçirmän çykmadylar. 39-njy minutda Döwletmyradow Barkowskiniň geçirmeginden bir gol atdy. Oýunda Nasybullin 5:1 bilen nokat goýdy.

2.JPEG

Dostlukly oýun tamamlanandan soň, Türkmenistanyň milli hokkeý toparynyň baş tälimçisi Baýram Allaýarow ORIENT-iň okyjylaryna oýunçylarynyň ýeňilmeginiň sebäbini düşündirdi.

– Şu günki oýna toparyň kapitany Ahmet Ataew gelmedi. Ol soňky tälimde barmagy döwülip, şikes alypdy we şonuň üçin tejribe toplamak üçin beýle möhüm bolan duşuşyga gatnaşyp bilmedi. Gynansagam, onuň ornuny tutan hokkeýçi oýna laýyk gelmedi. Oýun netije bermedi. Biraz netije bermedi. Dünýä çempionatyna çenli kapitanymyz iň bolmanda ilkinji oýna çykar ýaly özüni dikelder diýip umyt edýäris. Onuň özi gaty höwesli.

... Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň sport wekiliýetine hokkeý töwereklerinde tanymal 42 ýaşly türgen Danis Zaripowyň ýolbaşçylyk edýändigini belläliň. Danis Zinnurowiç, hormatly sport ussady, Russiýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde üç gezek (2008, 2009 we 2014) dünýä çempiony boldy we «Ak Bars»-yň düzüminde bolsa 5 gezek Gagarin kubogyny aldy. Bu bäş gezek abraýly kubogyň ýeňijisi bolmakda rekordy henizem hiç kim goýmandy.

3.jpg

Diňe bir ruslaryň däl, eýsem dünýä hokkeýiniň ýyldyzy Danis Zaripow, Günorta Afrika Respublikasynyň paýtagty Keýptaun şäherinde, A toparynyň III bölüminde geçiriljek dünýä çempionatynda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýakyn wagtda boljak dünýä çempionatynda mümkinçiligi barada ORIENT bilen öz pikirini paýlaşdy.

– Türkmen toparynyň dünýä çempionatynda mynasyp netije berjekdigine ynanýaryn. Biziň türgenleşikde köp wagt geçirmesegem, çalt ösýän türkmen hokkeýçileriniň dünýä çempionatynda oýunlar wagtynda ulanyp biljek käbir peýdaly taraplaryny bellemek üçin ýeterlik bolandygyny pikir edýärin. Käbir jikme-jiklikler eýýäm oglanlar tarapyndan ýüze çykarylýar, ýöne şonda-da üstünde işlemeli köp zat bar. Biz olara muny düşündirdik. Olar biziň bilelikdäki türgenleşiklerimizde gürrüň eden mümkinçiliklerimizi öňümizdäki oýunlarda durmuşa geçirip barşarmalydyr.

Türkmenistanyň milli hokkeý toparynyň baş tälimçisi Baýram Allaýarow ýetip gelýän dünýä çempionatyna taýýarlyk barada gürrüň berdi.

– Dünýä çempionatyna 10 gün galdy. Möhüm oýunlara galan az wagtda has taktiki maşklar geçireris, adaty ýagdaýlaryň üstünde işläris. Biz rowaýata öwrülen «Ak Bars» kluby, tejribeli tälimçileri we oýunçylary bilen hyzmatdaşlyga örän şat. Olaryň baý tejribesi, maslahatlary we teklipleri biziň üçin gaty peýdaly.

4.JPEG

Dostlukly oýun gutarandan soň, iki toparyň hokkeýçileri bilelikde surata düşdüler we Danis Zaripow milli erkek eşigini - don, şeýle hem telpek geýdi.

Oýna gatnaşan tomaşaçylar bolsa «Ak Bars»-yň oýunçylarynyň ýanynda surata düşmek we awtograflaryny almak üçin biri-biri bilen bäsleşdiler.

5.JPEG

Hokkeý boýunça dünýä çempionatynyň III bölüminde Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň Lýuksemburg, Taýland, Taýwan we ýaryşyň ýer eýeleri - Günorta Afrika Respublikasy bilen bäsleşjekdigini ýatladýarys.

Toparymyz ilkinji oýny 17-nji aprelde Günorta Afrikanyň topary bilen oýnar, ertesi gün Lýuksemburg bilen, 20-nji aprelde Baýram Allaýarowyň oglanlary Taýland bilen duşuşar. Türkmen hokkeýçileri üçin ýaryş 23-nji aprelde Taýwan bilen boljak bäsleşik bilen tamamlanar.

Üçünji bölümiň A toparyndaky soňky dünýä çempionatynda Türkmenistanyň milli hokkeý topary üçünji ýeri eýeledi.

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň garşydaşlarynyň sanawynda: 2022-nji ýylda Taýlanddan üçünji bölümiň «В» toparynda 2-nji, 2022-nji ýylda Günorta Afrikadan üçünji bölümiň «В» toparynda 1-nji, 2019-njy ýylda Taýwandan üçünji bölümiň «A» toparynda 4-nji we 2022-nji ýylda Lýuksemburgdan üçünji bölümiň «A» toparynda 5-nji orunlar bar.

Artur PETROSÝANS

Foto: автора

Şeýle hem okaň: