Iň täze habarlar

Türkmenistanyň günbatarynda ýurduň ikinji 1574 MWt bug gazly elektrik bekedi gurlar

10.03.2023 | 23:31 |
 Türkmenistanyň günbatarynda ýurduň ikinji 1574 MWt bug gazly elektrik bekedi gurlar

Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynda 1,574 megawattlyk kombinirlenen bug-gaz aýlaw elektrik stansiýasyny gurmak baradaky teklibi tassyklady.

Bu teklip anna güni wise-premýer Baýmyrat Annamämmedow tarapyndan türkmen hökümetiniň mejlisinde hödürlendi. Täze öndüriji enjamyň döredilmegi 2023-nji ýylda Türkmenistanyň maýa goýum maksatnamasynda göz öňünde tutulyp, ýurdumyzyň elektrik energiýasyna bolan islegini we import edýän döwletlerden hemişe artýan islegi kanagatlandyrmaga gönükdirilendir.

Türkmenistanda ýyllyk kuwwaty 1574 MWt bolan ilkinji kombinirlenen elektrik stansiýasy 2018-nji ýylda Maryda işe girizilip, Merkezi Aziýanyň iň uly elektrik desgalarynyň birine öwrüldi.

Kombinirlenen elektrik stansiýalary adaty gazly işleýänleri bilen deňeşdirilende birnäçe artykmaçlyga, ýagny ekologiýa taýdan arassa we tygşytly we öndürijilige eýedir.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: