Iň täze habarlar

Eýran bilen Saud Arabystany diplomatik gatnaşyklary dikeltmek barada ylalaşyga gol çekdiler

10.03.2023 | 19:07 |
 Eýran bilen Saud Arabystany diplomatik gatnaşyklary dikeltmek barada ylalaşyga gol çekdiler

Eýran bilen Saud Arabystany diplomatik gatnaşyklaryny dikeltmek barada ylalaşyga gol çekdiler, iki aýyň içinde ilçihanalary açmak meýilleşdirilýär – diýlip, Eýran hökümeti tarapyndan çap edilen beýanatda habar berilýär.

Bilelikdäki beýannama Eýranyň Milli howpsuzlyk boýunça ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhani bilen Saud Arabystanyndaky kärdeşiniň arasynda Pekinde birnäçe gün dowam eden gepleşiklerden soň gol çekildi. Gepleşikleriň netijeleri boýunça olar iki aýyň içinde diplomatik gatnaşyklary dikeltmek we ilçihanalary we wekilhanalary açmak babatda ylalaşdylar.

Iki döwletiň daşary işler ministrleriniň ylalaşygyň ýerine ýetirilişini ara alyp maslahatlaşmak üçin duşuşmak isleýändikleri bellendi.

Eýranyň, Saud Arabystanynyň we Hytaýyň beýanatynda "Geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça Eýran Yslam Respublikasy we Saud Arabystany Patyşalygy uzagyndan iki aýyň içinde diplomatik gatnaşyklaryny gaýtadan dikeltmegi we ilçihanalaryny we wekilhanalaryny açmagy ylalaşdylar" – diýilýär.

Taraplaryň täze şertnamanyň çäklerinde dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk baradaky 199-8-nji we 2001-nji ýyllarda gol çekilen şertnamalary hem işjeňleşdirjekdigi bellenilýär.

ORIENT news

Foto: twitter.com/Iran_NewsRoom

Şeýle hem okaň: