Iň täze habarlar

China daily: Si Szinpiniň Russiýa sapary bütindünýä durnuklylygyny pugtalandyrar

20.03.2023 | 10:39 |
 China daily: Si Szinpiniň Russiýa sapary bütindünýä durnuklylygyny pugtalandyrar

HHR-nyň başlygy Si Szinpiniň Russiýa 20-nji martda başlanjak üç günlük sapary bütindünýä durnuklylygynyň pugtalanmagyna uly goşant goşar – diýip, China daily habar berýär.

Si Szinpin başlyklyga saýlanandan soňra özüniň ilkinji sapary hökmünde ikinji gezek Russiýany saýlady.

Si Szinpiniň bu ýurda amala aşyrjak saparynyň çäklerinde RF-nyň baştutany Wladimir Putin bilen duşuşmagyna we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meselelerini, şeýle hem ikitaraplaýyn gyzyklanma döredýän halkara we sebit meselelerini ara alyp maslahatlaşmagyna garaşylýar.

Soňky onýyllygyň dowamynda iki döwletiň baştutanlary ikitaraplaýyn duşuşyklaryň 40-syny geçirdiler, olaryň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary kämilleşdirmek, sebitleýin howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmek ýaly ugurlarda strategik ylalaşyklar gazanyldy.

Russiýanyň Döwlet Dumasynyň başlygynyň birinji orunbasary Irina Melnikowanyň sözlerine görä, döwlet baştutanlarynyň diplomatiýasy – bu haçanda ýurtlaryň ikisi hem täze eýýama girenlerinde we dünýäniň geljegine täsir edenlerinde gatnaşyklaryň täze görnüşidir.

Öz gezeginde, dostlugyň, parahatçylygyň we ösüşiň Russiýa-Hytaý komitetiniň bilermenler komissiýasynyň başlygy Ýuriý Tawrowskiý ýurtlaryň arasyndaky strategiki utgaşdyrmanyň we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagy diňe bir ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösmegi üçin wajyp ähmiýete eýe bolman, eýsem bütindünýä we sebitleýin parahatçylygyň we durnuklylygyň pugtalandyrylmagy üçin ähmiýetli bolar – diýip, belledi.

ORIENT habarlar

Foto: chinadaily.com.cn

Şeýle hem okaň: