Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy ýokary liganyň klublarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirdi

28.01.2023 | 12:38 |
 Türkmenistanyň Futbol federasiýasy ýokary liganyň klublarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirdi

Täze möwsümiň başlanmagynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Futbol federasiýasy ýurduň ýokary ligasynyň klublarynyň baştutanlary we wekilleri bilen iş duşuşygyny geçirdi – diýip, guramanyň resmi saýty habar berýär.

Duşuşyk geçen futbol möwsüminiň jemlerini jemledi we öňde duran futbol möwsümi üçin meýilnamany kesgitledi.

Şeýlelikde, gatnaşyjylar Türkmenistanyň futbol boýunça milli we ýaşlar ýygyndylarynyň (U23) resmi saýlama oýunlarynyň geçiriljek seneleri, halkara ýaryşlara taýynlyk görmegiň çäklerinde meýilleşdirilen okuw-taýýarlyk ýygnanyşyklary we ýoldaşlyk oýunlarynyň seneleri barada habardar edildi.

Şu ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň ýaşlar topary (U23) Aziýanyň Kubogy-2024-iň saýlama tapgyrynda çykyş eder. Öz gezeginde, milli ýygyndymyz 2026-njy ýylyň birinjiligini almak boýunça kwalifikasiýa tapgyryna gatnaşar.

Futbol klublarynyň wekilleri şeýle hem şu ýyldaky milli ýaryşlaryň – Türkmenistanyň Çempionatynyň, ýurduň Kubogy we Super kubogy ugrundaky oýunlaryň geçirilmeginiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

ORIENT habarlar

Foto: unsplash.com

Şeýle hem okaň: