Iň täze habarlar

Russiýa Belorussiýa bilen wizalary özara ykrar etmek hakynda ylalaşygy tassyklady

28.01.2023 | 11:02 |
 Russiýa Belorussiýa bilen wizalary özara ykrar etmek hakynda ylalaşygy tassyklady

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin degişli federal kanuna gol çekmek bilen, Russiýa bilen Belorussiýanyň arasyndaky wizalary özara ykrar etmek hakynda ylalaşygy tassyklady. Ylalaşyk belorus wizasy bolan daşary ýurtlylara Russiýada bolmaga, Russiýanyň wizasy bolanlara bolsa – Belorussiýada bolmaga mümkinçilik berýär.

Russiýanyň kanuny 1-nji fewraldan güýje girýär. Ylalaşygyň özi 2023-nji ýylyň martyndan ulanylyp başlanar.

Resminama russiýa ýa-da belorus wizasy bolan daşary ýurt raýatlaryna (şol sanda türkmenistanlylara) iki döwletiň çägine girmegi we wizanyň möhletiniň dowamynda onuň çäginde bolmagy, ýöne 90 günden köp bolmadyk wagt bilen bolmagy göz öňünde tutýar.

Iki ýurduň haýsy hem bolsa biriniň wizasy bolan raýatlar Russiýa bilen Belorussiýanyň arasynda demir ýol we howa ulagy arkaly, awtoulag arkaly bolsa ikitaraplaýyn ylalaşygyň goşundysynda görkezilen – alty sany ylalaşylan ýollarda päsgelçiliksiz syýahat edip bilerler.

Resminamanyň doly teksti Belorussiýanyň DIM-niň saýtynda elýeterlidir.

ORIENT habarlar

Foto: rbc.ru

Şeýle hem okaň: