Iň täze habarlar

Bossan concept täze ýyl arçasynyň ähli aýna oýnawaçlaryna 50 göterim arzanladyş yglan etdi

18.12.2022 | 10:18 |
 Bossan concept täze ýyl arçasynyň ähli aýna oýnawaçlaryna 50 göterim arzanladyş yglan etdi

Bossan concept kompaniýasy öz dükanlarynda täze ýyl arçasynyň ähli aýna oýnawaçlaryna 50 göterim arzanladyş yglan etdi. Bu oýnawaçlar bilen Täze ýyl agajyny ertekidäki ýaly ajaýyp bezäp bolar. Arzanladyşöňki tapgyrda gelen oýnawaçlar üçin hem, şeýle hem bir-iki günlükde gelenlere degişlidir.

Bossan concept объявила скидку 50% на все стеклянные ёлочные игрушки

Bossan concept объявила скидку 50% на все стеклянные ёлочные игрушки

Dürli görnüşde ýasalan şekiljikler daş görnüşleri bilen çagalary we ululary begendirer. Dury görnüşler, gözelligi we girlýandanyň yşyklary bilen utgaşýan öwşün atmagy bilen geň galdyrar.

Bossan concept объявила скидку 50% на все стеклянные ёлочные игрушки

Bossan concept объявила скидку 50% на все стеклянные ёлочные игрушки

Näzik görnüşine garamazdan, aýna arça bezegleri gaçanda-da döwülmeýär. Olar adaty plastmassa nusgalary bilen deňeşdirilende has owadan we ýokary hilli ýerine ýetirilendir. Aýnadan edilen oýnawaçlar arçada aýratyn öwüşgin saçyp, baýramçylyk duýgusyny döredýär.

Bossan concept объявила скидку 50% на все стеклянные ёлочные игрушки

Bossan concept объявила скидку 50% на все стеклянные ёлочные игрушки

Bossan concept-de Täze ýylyň öň ýanynda jaýyňyzy bezemek üçin ähli zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Görnüşleri bilen kompaniýanyň Aşgabatdaky

dükanlarynda, resmi saýtynda bossan-concept.com, şeýle hem Instagram sahypasynda:

@bossan.concept,

@bossan_flora,

@bossan_outdoor_tm

tanşyp bilersiňiz.

Dükanlaryň salgylary:

– 15-nji tapgyr, Mollanepes köçesi, «Dürdäneli» Söwda Merkezi,
– «Aşgabat» Söwda Merkezi, 2-nji gat, dükan № А-2.01

Habarlaşmak üçin telefonlar: 72-60-60, 41-55-54.

Baglanyşykly okaň:

Bossan concept bilen Täze ýyl arçasynysaýlaýarys

Bossan concept Täze ýyl arçalarynyň we baýramçylyk esbaplarynyň satuwyna başlady

Öýde Täze ýyl gurşawyny döredýäris – gury gar we arçanyň ysynyulanýarys

ORIENT

Foto: Bossan concept

Şeýle hem okaň: