Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygyndaky türkmen wekiliýetiniň Tokio sapary tamamlandy

Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygyndaky  türkmen wekiliýetiniň Tokio sapary tamamlandy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Ýaponiýa iş saparyny amala aşyran Türkmenistanyň wekiliýeti şenbe güni Aşgabat şäherine gaýdyp geldi.

Ýekşenbe güni milli habarlar gullugy tarapyndan habarlaryň hepdelik sanynda saparyň dowamynda 25-nji sentýabrdan 1-nji oktýabr aralygynda geçirilen duşuşyklara we çärelere syn berildi.

Hususan-da, 26-njy sentýabr, duşenbe güni Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň parlament wekilleriniň palatasynyň başlygy Hiroýuki Hosoda bilen duşuşdy. Olar iki ýurduň arasynda dürli derejedäki alyş-çalyşlar we ikitaraplaýyn parlamentara gepleşikleriň mundan beýläk-de ösdürilmegi, şol sanda kanun çykaryjylyk ulgamy babatdaky meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy parlamentleriň özara gatnaşygyna ýaşlary işjeň çekmegi, şeýle hem aýallaryň roluny ýokarlandyrmagy teklip etdi. Şeýle hem, Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda ýokary okuw mekdepleriniň 6-synda we Aşgabadyň umumybilim mekdepleriniň 12-sinde ýapon diliniň öwrenilýändigini, şeýle bilim edaralarynyň sanynyň ýene-de artjakdygyny belläp geçdi. Gurbanguly Berdimuhamedow Hiroýuki Hosodany Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy.

Завершился визит туркменской делегации в Токио во главе с Гурбангулы Бердымухамедовым

Şol gün, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy Tokioda Çalik Holding türk kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalyk bilen duşuşyp, onuň bilen häzirki hyzmatdaşlygy we energiýa, gurluşyk we ş.m. ugurlardaky geljekki bilelikdäki taslamalary ara alyp maslahatlaşdy.

Sişenbe güni, 27-nji sentýabrda Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Itochu, Mitsubishi, Kawasaki, Sumitomo, Marubeni, Komatsu ýaly öňdebaryjy korporasiýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirdi. Gepleşiklerde gurluşyk, ulag, energetika, himiýa senagaty ýaly ugurlarda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmadaşlyklar barada gürrüň edildi.

Halk Maslahatynyň Başlygy şu güne çenli Ýaponiýanyň türkmen ykdysadyýetine maýa goýumlarynyň ABŞ-nyň 11 milliard dollaryndan gowrakdygyny belläp, hyzmatdaşlygyň täze ýol kartasyny işläp düzmegi we indiki türkmen-ýapon toparynyň mejlisinde ony ara alyp maslahatlaşmagy teklip etdi.

Umumy söhbetdeşlikden soň Gurbanguly Berdimuhamedow Kawasaki, Itochu, Mitsubishi, şeýle hem Rönesans Holding türk kompaniýasy bilen aýry-aýry ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi.

27-nji sentýabrda Halk Maslahatynyň Başlygy öňki premýer-ministr Sindzo Abeniň jesedini topraga bermek matam çäresine gatnaşdy we Tokioda Ýaponiýanyň premýer-ministri Fumio Kisido bilen duşuşdy. Duşuşykda taraplar döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny has-da giňeltmek, ýapon kompaniýalarynyň Türkmenistanda iri taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Завершился визит туркменской делегации в Токио во главе с Гурбангулы Бердымухамедовым

Ulag pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň zerurlygy bellendi we şu nukdaýnazardan Aşgabat-Tokio-Aşgabat howa ýük we ýolagçy gatnawlaryny ýola goýmak mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Sişenbe güni Gurbanguly Berdimuhamedow ýapon-türkmen parlament dostluk toparynyň ýolbaşçysy bilen hem duşuşdy.

Mundan başga-da, 30-njy sentýabrda türkmen wekiliýetiniň Tokioda iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygy geçirildi, Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň ýolbaşçylary bolsa Ýaponiýanyň işewürler toparynyň wekilleri bilen gepleşikleri geçirdiler. Şeýle hem, iki ýurduň bank pudagynyň we himiýa senagatynyň wekilleriniň arasynda duşuşyklar geçirildi. Häzirkizaman “akylly şäher” konsepsiýasy Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň şähergurluşyk pudagynyň ýolbaşçylarynyň ýygnagynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

ORIENT news