Samsung

Medeniýet

29.02.2024 19:34
34
2-nji martda Aşgabat şäherinde “Mugallymlary ýatlap” ady bilen adaty bolmadyk çäre geçiriler.
29.02.2024 09:45
276
Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň Milli toparynyň, Fransiýadaky ilçihananyň wekilleri Medeni öz-özüňi beýan etmegiň görnüşleriniň dürlüligini goramak we giňeltmek boýunça hökümetara komitetiniň 17-nji sessiýasyna gatnaşýarlar.
27.02.2024 19:33
58
Degişli çözgüde Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri Ali Asadow gol çekdi diýip, ýurduň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri habar berdi. Resminama laýyklykda, ýurduň Taryhy we medeni ýadygärlikleriň eldegrilmesiz sanawynyň “Binagärlik ýadygärlikleri” bölümine “Ýanardag” döwlet taryhy-medeni we tebigy goraghanasy hem-de XVII-XVIII asyrara degişli Muhammedli obasyndaky Alidaşy mukaddes ýeri girizildi.
27.02.2024 15:43
104
Russiýanyň Etnografiýa muzeýinde peterburglylara yssy howaly Türkmenistanyň köp öwüşginli aýratynlklary we ajaýyp sazlary tanyşdyryldy. Bu barada “Sankt-Peterburg” teleýaýlymy habar berýär.
27.02.2024 12:54
300
Gazagystandaky Türki akademiýanyň wekilleri mart aýynda “Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty – 2024” ýylynyň açylmagy mynasybetli çärelere gatnaşmak üçin Türkmenistana geler.
26.02.2024 19:04
133
Beýik Britaniýanyň kitaphanasy “Magtymguly Pyragynyň golýazma mirasy” atly dokumental filmiň bir böleginiň düşürilýän ýeri bolar.
24.02.2024 23:19
188
"Scientific Reports" žurnalynda ýakynda çap edilen ylmy işde beýan edilişi ýaly, bürünç asyryna degişli Ahemeniler döwründen hem irki eýran siwilizasiýasyna degişli ýerde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde tapylan goýy gyzyl garyndyny özünde jemleýän gadymy çüýşe gaby häzirki zaman makiýažynyň ähli aýratynlyklaryny öz içine alýar.
24.02.2024 18:13
204
1-nji martda Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-nyň uly zalynda “Bahar joşguny” atly konsert geçiriler. Ol bahar paslynyň gelmegine we 8-nji mart baýramçylygy mynasybetli ähli aýal-gyzlara bagyşlanýar.
24.02.2024 00:05
247
Türkmenistanyň “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrýar. Forum, Änew şäheriniň 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty hökmünde yglan edilmegine bagyşlanan çäreleriň başlanmagynyň ertesi güni ýagny, 27-nji martda geçiriler. Maslahatyň wekiliýetleri geçiriljek bu dabaralara hem gatnaşarlar.
23.02.2024 22:43
89
Änew şäheriniň 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty hökmünde yglan edilmegine bagyşlanan çäreler 26-njy martda başlanar. Çäreleriň açylyş dabarasy Ahal welaýatynyň Ak Bugdaý etrabynda ýerleşýän “Nowruz ýaýlasy” meýdançasyndaky “Türkmeniň Ak öýi” binasynyň konsert zalynda geçiriler.