Samsung

Sport

27.02.2024 23:24
84
Ukrainanyň Harkow şäherinde garyşyk söweş sungaty (MMA) boýunça oblast birinjiligi ugrunda ýaryş geçirildi. 19 – 40 ýaş aralygyndaky türgenleriň gatnaşan ýaryşynda 93 kilogram agram derejesinde Harkow politehniki institutynda bilim alýan türkmenistanly talyp Babageldi Halimow birinji orna mynasyp boldy. Bu barada Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasy habar berýär.
27.02.2024 15:33
195
Bilermenler Russiýada 2024-nji ýylyň 21-nji fewralyndan 3-nji marty aralygynda geçirilýän çärä şeýle baha berdiler. Dünýä sportynyň taryhynda ilkinji gezek Kazanda «Geljegiň oýunlary» atly köpugurly halkara sport ýaryşy geçirilýär. Täze görnüşli oýunlar Eýrandan, Türkiýeden, Azerbaýjandan we Yslam dünýäsiniň beýleki ýurtlaryndan dünýäniň iň güýçli türgenlerini bir ýere jemledi. Ýaryşa 107 ýurda wekilçilik edýän 277 topardan jemi 2000-den gowrak türgen gatnaşýar.
27.02.2024 01:30
102
Türkmenistanyň Astanadaky ilçihanasynyň binasynda Gazagystanyň “JORYQ” atly sport federasiýasynyň ýolbaşçysy Bakytžan Turlybekow bilen duşuşyk geçirildi.
27.02.2024 00:05
234
Küşt boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň birinji ligasynyň oýunlary 26-njy fewralda tamamlandy. Ýylyň iň abraýly bäsleşikleriniň biri bolan bu çempionatda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň №2112 harby bölüminiň çagyryş boýunça harby gullukçysym esger Allaýar Şirliýew (FIDE/ Elo reýtingi – 2111) ýeňiji boldy.
26.02.2024 12:34
171
Türkmenistanly dzýudoçylar Polşanyň paýtagty Warşawada tamamlanan «Warsaw European Open 2024» atly açyk halkara ýaryşynda 1 altyn we 1 bürünç medal gazandylar.
25.02.2024 15:40
194
Tatarstanyň paýtagty Kazan şäherinde geçirilýän «Geljegiň oýunlary» köpugurly sport ýaryşy her ýylda geçirilýän çärä öwrülip biler. Degişli karar barada bäsleşigiň ýolbaşçysy Igor Stolýarow habar berdi.
22.02.2024 13:25
230
Programma üpjünçiligi ýokary sport ligalaryndan oýunlaryň netijelerini, toparyň statistikasyny, goýulýan goýumlaryň tapawudyny we başga zatlary barlamak üçin amatly platforma hyzmatyny üpjün edýär.
21.02.2024 12:27
225
Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 14 talybyndan we 1 mugallymyndan ybarat Türkmenistanyň topary şu gün badalga alýan “Geljegiň oýunlary” atly sport çärelerine gatnaşmak üçin Kazan şäherine geldiler.
19.02.2024 10:24
490
Türkmenistanyň çempiony, “Arkadag” futbol topary Russiýanyň Nižniý Nowgorod şäheriniň “Pari NN” toparyny 1:2 hasabynda ýeňdi.
18.02.2024 13:29
233
18-nji fewralda badalga berilýän okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň maksady futbol toparyny Türkmenistanyň öňde boljak çempionatyna düýpli taýýarlamakdan ybaratdyr.