Samsung

Jemgyýet

25.02.2024 13:33
84
2023-nji ýylyň bütin dowamynda Türkmenistandan Özbegistanyň gözel ýerlerine syýahat eden jahankeşdeleriň sany 100,3 müň adama barabar boldy.
25.02.2024 13:10
51
"Scientific Reports" žurnalynda ýakynda çap edilen ylmy işde beýan edilişi ýaly, bürünç asyryna degişli Ahemeniler döwründen hem irki eýran siwilizasiýasyna degişli ýerde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde tapylan goýy gyzyl garyndyny özünde jemleýän gadymy çüýşe gaby häzirki zaman makiýažynyň ähli aýratynlyklaryny öz içine alýar.
24.02.2024 21:13
49
Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri 21-24-nji fewral aralygynda Azerbaýjanyň Bakuw şäherinde geçirilen Aziýa Parlament Assambleýasynyň (APA) 14-nji mejlisine gatnaşdy.
24.02.2024 14:40
129
Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherindäki konsullyk edarasynda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň "Ýaşlar - Watanyň daýanjy" atly kitabynyň çapdan çykmagy we Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli brifing geçirildi.
23.02.2024 21:10
86
Özbegistanyň Milli uniwersitetinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň "Ýaşlar - Watanyň daýanjy" atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.
23.02.2024 16:15
139
23-nji fewralda ÝUNISEFIŇ-iň ýardamy bilen jemgyýetçilik-lukmançylygy ugrunda täze uçurym-hünärmenleri seçip almak üçin guralan 8 aýlyk okuw tamamlandy.
23.02.2024 14:44
202
20-23-nji fewral aralygy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş agentliginiň (USAID) “Döwleti dolandyryş ulgamynyň kämilleşdirilmegine ýardam bermek” (GSP) taslamasy Türkmenistanyň Mejlisi bilen hyzmatdaşlykda kanunçykaryjylyk prossesiniň halkara tejribesi boýunça dört-günlük okuw maslahatyny gurnady.
23.02.2024 14:29
186
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ösüp gelýän ýaşlarymyzy goramak, olary goldamak babatda kämillik ýaşyna ýetmedikleriň meseleleri bilen bagly gatnaşyklary düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kämilleşdirmegiň wagtynyň gelendigini nygtady.
23.02.2024 14:24
157
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde eden çykyşynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň syýasatynda we durmuşa geçirilýän maksatnamalarda sebitleýin ösüş meselelerine, ýerli wekilçilikli häkimiýet, öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ösüşine hem-de mümkinçilikleriniň artmagyna, olara guramaçylyk hem-de usuly taýdan kömek bermek işlerine uly üns berilýändigini aýtdy.
23.02.2024 14:17
154
«Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmegiň çäklerinde Halk Maslahaty we döwlet dolandyryş beýleki edaralary tarapyndan durmuşa geçirilmeli işleriň meýilnamasy tassyklandy.