Samsung

Ykdysadyýet

01.03.2024 13:18
47
Gazagystan täze gury ýer portuny gurmagy meýilleşdirýär diýip, «24KZ» teleýaýlymy habar berýär.
01.03.2024 13:10
55
2024-nji ýylyň 5-nji martynda sagat 11:00-da Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň göçme birža söwdasy başlanýar.
01.03.2024 12:54
56
Türkmenistanyň ilçisi Aýmyrat Goçmyradowyň Täjigistan Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň başlygynyň orunbasary Haýdar Rajapow bilen duşuşygy geçirildi.
01.03.2024 12:40
45
Türkmenistanyň ulag-logistika kompaniýalary 23-24-nji aprelde Astrahanda geçirilmegi meýilleşdirilýän “Hazar sebitiniň ulag logistikasy-2024” III halkara forumyna gatnaşarlar.
01.03.2024 09:47
83
«Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum» atly XV halkara ykdysady forumy 2024-nji ýylyň 14 – 19-njy marty aralygynda Kazanda (Russiýa Federasiýasy, Tatarystan Respublikasy) geçiriler.
01.03.2024 01:25
34
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllygy mynasybetli geçiriljek sergini görmäge Gazagystandan işewür toparyň gelmegine garaşylýar.
29.02.2024 21:25
37
Energetika pudagyndaky hyzmatdaşlyk, hususan-da, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň taslamasynyň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) ugry boýunça ýokary woltly elektrik geçiriji we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň durmuşa geçirilmegi söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň binýadyny emele getirýär.
29.02.2024 18:10
30
“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň wekilleri 27 – 29-njy fewralda Malaýziýanyň Langkawi adasynda geçirilen «Routes Asia 2024» maslahatyna gatnaşdylar.
29.02.2024 14:05
38
Türkmenistanyň ilçisi Nury Gölliýew Gyrgyz Respublikasynyň Ulag we aragatnaşyk ministri Tilek Tekebaýew bilen duşuşdy.
29.02.2024 13:26
130
Türkmenistanyň ilçisi Şadurdy Meredowyň we Özbegistan Respublikasynyň haryt-çig mal biržasynyň başlygynyň orunbasary Nabihon Samatowyň arasynda geçirilen duşuşykda iki ýurduň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek, işewür gatnaşyklary giňeltmek hem-de söwda dolanyşygyny artdyrmak meseleleri maslahatlaşdyldy.