Iň täze habarlar

Eksport işi boýunça wiktorina gatnaşmaga çagyrýarys

25.06.2024 | 15:00 |
 Eksport işi boýunça wiktorina gatnaşmaga çagyrýarys

Ähli eksport höwesjeňleriniň dykgatyna!

Eksport işi boýunça wiktorinanyň üçünji tapgyryna gatnaşmaga çagyrýarys! Bu wiktorina bilimleriňizi barlamak we eksport dünýäsinden gerekli düşünjeleri almak üçin ajaýyp mümkinçilikdir.

Geçiriljek senesi: 2024-nji ýylyň 1-nji iýuly, duşenbe güni
Wagty: Irden sagat 10:00-dan agşam sagat 22:00 çenli
Görnüşi: 30 soragdan ybarat bolan test
Mazmuny: https://orient.tm/en/new/posts/news/pomosh-eksporteram web-sahypasyndaky berlen maglumatlardan düzülen soraglar

Wiktorina gatnaşmak näme üçin gerek:

  • Eksport amallary we düzgünleri boýunça bilimleriňizi barlamak.
  • Berlen çeşme materiallaryndan gerekli düşünjeleri almak.
  • Beýleki gatnaşyjylar bilen bäsleşmek.
  • Gymmat bahaly we ýatdan çykmajak baýraklary gazanmak.

Eger wiktorina gatnaşmaga taýyn bolsaňyz, bellige alyş formasyny doldurmagyňyzy haýyş edýäris .

Eksport tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin bu mümkinçiligi elden gidirmäň!

Bellik: Bu maglumaty eksport işi barada has giňişleýin öwrenmek isleýänler bilen paýlaşmagyňyzy ýatdan çykarmaň.

Foto: Stockcake.com

Şeýle hem okaň: