Iň täze habarlar

Gatnaşyklary gurmak, işewürligi ösdürmek: Söwda meseleleri boýunça türk geňeşçisi bilen söhbetdeşlik

29.05.2024 | 17:00 |
 Gatnaşyklary gurmak, işewürligi ösdürmek: Söwda meseleleri boýunça türk geňeşçisi bilen söhbetdeşlik

Taryhy gatnaşyklar we medeni umumylyk bilen baglanyşykly Türkmenistan we Türkiýe döwletleriň soňky ýyllarda ykdysady we söwda hyzmatdaşlyklarynyň gülläp ösýändigini görýäris. Bu günki söhbetdeşlikde bu dinamiki gatnaşyklar barada has çuňňur ara alyp maslahatlaşmak üçin Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Söwda meseleleri boýunça türk geňeşçisi bilen duşuşýarys.

Gepleşigimizde hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary ara alnyp maslahatlaşylar:

• Türkmenistandaky infrastrukturany ösdürmekde türk kompaniýalarynyň işjeň gatnaşmagy;

• Söwda we bilim alyş-çalşyny ösdürmekde Türkmenistan-Türkiye Iş Geňeşiniň orny;

• Dürli pudaklarda geljekdäki hyzmatdaşlyk.

Sebitdäki iki möhüm döwletleriň arasyndaky häzirki ýagdaýý we ykdysady hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri bilen tanyşmak üçin söhbetdeşligi tomaşa etmäge çagyrýarys.

(Söhbetdeşlik 2024-nji ýylyň 29-njy fewralynda ýazgy edildi)

Türkiýä eksport edýän telekeçiler üçin peýdaly web sahypalarynyň sanawy:

Türkiýäniň söwda ministrligi: Söwda düzgünleri, gümrük proseduralary we eksporty höweslendiriji programalar barada maglumat berýär - https://www.trade.gov.tr/

Stambul şäheriniň söwda edarasy: Türkiýede iş alyp barmak üçik maglumat çeşmeleri hödürleýär, şol sanda hyzmatdaşlary gözläp tapmak we kanunçylygy düşünmek üçin gerekli maglumat çeşmelerini hödürleýär - https://ito.org.tr/en

KOSGEB: Kiçi we orta kärhanalaryň ösüşini gurnaýan bu edara telekeçilere goldaw we dolandyryş üpjün etmek bilen eksport bilen baglanyşykly maksatnamalary hödürleýär - https://en.kosgeb.gov.tr/

Türkiýäniň Söwda edaralarynyň we Haryt biržasynyň Bileleşigi (TOBB): Türkiýedäki iň uly işewürlik edarasy bolup, Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyna işjeň goşant goşýar - https://www.tobb.org.tr/sayfalar/eng/anasayfa.php

Bu neşir USAID-iň Merkezi Aziýa Söwda Maksatnamasy ORIENT habarlar portaly bilen bilelikde «Eksport ekoulgamy ösdürmek başlangyjy» atly rubrikasynyň çäginde taýýarlandy.

Foto: Orient.tm

Şeýle hem okaň: