Iň täze habarlar

Mahabat wideolary we olaryň müşderilere edýän täsiri

14.04.2024 | 07:00 |
 Mahabat wideolary we olaryň müşderilere edýän täsiri

Sanly tehnologiýalar döwründe mahabat wideolaryny marketing guraly hökmünde ulanmak has giň ýaýrady. Kompaniýalar potensial müşderileriň ünsüni çekmek we satyn almak kararlaryna täsir etmekde wideo mahabatynyň güýjüni ykrar edýärler. Telewizor mahabatlaryndan onlaýn wideo mahabatlaryna çenli kärhanalar diňleýjileri bilen baglanyşmak üçin wideolaryň emosional täsirini we habar beriş hekaýalaryny ulanýarlar.

Mahabat wideolarynyň täsiri

Mahabat wideolarynyň ulanylmagy sarp edijiniň özüni alyp barşyna uly täsir edýär. Geçirilen gözlegler wideo mazmunly habarlarynyň beýleki mahabat görnüşlerine garanyňda has özüne çekiji we ýatda galyjydygyny görkezdi. HubSpot-yň hasabatyna görä sarp edijileriň 54%-i goldaýan markalaryndan (brendlerinden) has köp wideo mazmunly habarlaryny görmek isleýär. Mundan başga-da, Wyzowl tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä adamlaryň 85%-i 2021-nji ýylda has köp brend barada wideo görmek isleýändigini aýdylýar.

Mahabat wideolarynyň duýgurlygy, sarp edijileriň garaýyşlaryna we satyn almak niýetlerine täsir etmekde möhüm rol oýnaýar. Nielsen tarapyndan geçirilen gözleg adamlaryň 64%-iniň brend barada sosial wideo göreninden soň ony satyn alýandygyny ýüze çykardy. Şonuň ýaly-da, Animoto tarapyndan geçirilen gözleg, sarp edijileriň 73% -iniň önümi ýa-da hyzmaty düşündirýän wideolary görenden soň satyn almak ähtimallygynyň ýokarydygyny ýüze çykardy.

Mahabat wideolarynyň wizual we eşidiş elementleri olary güýçli gurala öwürýär. Aýdym-saz, şekil we hekaýalary birleşdirip, kompaniýalar diňleýjileri üçin özüne çekiji we täsirli tejribe döredip bilerler.

Sosial medianyň orny

Sosial media platformalarynyň ösmegi mahabat wideolarynyň paýlanyşyny we sarp edilişini üýtgetdi. “Facebook”, “Instagram”, “YouTube” we “TikTok” ýaly platformalaryň giňden ulanylmagy bilen kompaniýalar dünýä tomaşaçylaryna ýetmäge we wideolaryny ýaýratmaga mümkinçilik alýarlar. Pew Research-yň maglumatlaryna görä Amerikalylaryň 81% “YouTube” ulanýar, “YouTube” bolsa islendik ýaýlym ýa-da kabel teleýaýlymyna garanyňda 18-49 ýaş aralygyndaky çagalaryň ünsüni jemleýär. Şeýle hem, “Facebook” we “Instagram” wideo mahabaty üçin esasy platforma hökmünde ulanylýar: “Facebook” sosial mediada maýa goýumlardan iň köp girdejini berýändigini marketologlaryň 88% aýdýarlar.

Mundan başga-da, mahabat wideolarynyň sosial mediada ýaýramagy, olaryň täsirini ep-esli güýçlendirip biler. Sosial mediada paýlaşylan ýekeje täsirli wideo gysga wagtyň içinde millionlarça adama ýetip, giňden habarlylygy we brendyň tanalmagyny üpjün eder. Mysal üçin, Awstraliýanyň Melburn şäherinde “Metro Trains” tarapyndan geçirilen wideo kampaniýasy sosial ulgamlarda ýaýrady we YouTube-da 170 milliondan gowrak tomaşa edildi we demir ýol howpsuzlygy barada habardarlygy ep-esli ýokarlandyrdy.

Wideo mahabatynyň netijeliligi

Wideo mahabatynyň täsiri brend habardarlygyndan we gyzyklanmasyndan has giňdir. Mahabat wideolary esasy öndürijilik ölçeglerine oňyn täsir edýär. Eyeview tarapyndan geçirilen gözleg esasy sahypalarynda wideo ulanmagynyň derejesini 80% ýokarlandyryp biljekdigini ýüze çykardy. Şeýle hem, Wyzowl gözlegine görä, adamlaryň 96% önüm ýa-da hyzmat hakda has giňişleýin maglumat almak üçin düşündiriji wideo tomaşa edipdir, 84% bolsa satyn almaga ynandyrandyklaryny aýdypdyr.

Wideo mahabatynyň global täsiri marketing gurşawynda goýýan düýpli maýa goýum kompaniýalarynda öz beýanyny tapdy. Emarketer-iň habaryna görä, ABŞ-da sanly wideo mahabat çykdajylarynyň 2023-nji ýyla çenli 58,5 milliard dollara ýetjekdigi çaklanylýardy.

Wideo marketingde täsir ediji şahslaryň roly

Soňky ýyllarda täsirli marketingiň ösmegi mahabat wideolarynyň täsirini hasam ýokarlandyrdy. Köp brendlar öz müşderileri bilen rezonans döredýän we müşderileriň hereketine itergi berýän wideolary döretmek üçin täsirli adamlar bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Launchmetrics-iň hasabatynda marketologlaryň 69% täsirli marketingi brend habardarlygyny ýokarlandyrmagyň netijeli usuly hasaplaýandygy anyklandy.

Täsir edijiler mahabat wideolaryna hakykylygy we degişliligi goşmak bilen, ol wideolary sarp edijilere has ynandyryjy ýollar bilen mahabat edýärler. Haçan-da bir täsir ediji şahs wideoda bir brendy ýa-da önümi mahabatlandyrsa, brendyň satyş görkezijileriň ep-esli ýokarlanmaga sebäp bolup biler. Mediakix tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, marketologlaryň 89% täsirli marketingden beýleki marketing kanallary bilen deňeşdirilen deň derejede boljakdygyny ýa-da olardan has gowudygyny hasaplaýarlar.

Wideo mazmunly habarlarynyň dürli görnüşleriniň netijeliligi

Dürli mahabat wideolary tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekmekde we saklamakda dürli derejede täsir edýär. Mysal üçin, gysga we täsirli maglumatlary ýerleşdirmek üçin möhüm ähmiýete eýe bolan Instagram we TikTok ýaly platformalarda 15-30 sekuntlyk mahabat ýaly gysga görnüşli wideo mazmunly habarlary meşhurdyr. MediaKix-iň hasabatyna görä, dünýä marketologlaryň 68% Instagram storiýalaryny, 62% bolsa Facebook Live öz marketing strategiýasynda ulanmagy meýilleşdirýärler.

Önümiň görkezişleri, okuw gollanmalary ýa-da brend taryhlary ýaly uzyn mazmunly wideolary has çuňňur maglumat berip biler we tomaşaçylar bilen has çuňňur baglanyşyk döredip biler. Renderforest-iň hasabatyndan alnan statistika, sarp edijileriň 64% Facebook-da marketing wideosyny görmegi satyn alyş kararyna täsir edendigini görkezýär.

Umuman aýdanyňda, mahabat wideolarynyň sarp edijiniň özüni alyp barşyna täsiri ep-esli bolup, ol özboluşly ösmegini dowam etdirýär. Wideolaryň emosional rezonans, hekaýa aýtmak mümkinçiligi we olaryň wizual gatnaşygy brend habardarlygyny ýokarlandyrmak, satyn alyş kararlaryna täsir etmek we satyşlar üçin täsirli gural bolup durýar. Kompaniýalar wideo mahabatyna maýa goýmagy dowam etdirýärkä, bu serişdäniň sosial media, täsirli marketing we dürli mazmun formatlary arkaly ösmegi ýakyn ýyllarda wideo marketinginiň keşbini hasam artdyrar.

Ulanylan edebiýatlar:

 • HubSpot, "The State of Video Marketing in 2021: Stats, Trends, and Strategies," 2021.

 • Wyzowl, "State of Video Marketing 2021," 2021.

 • Nielsen, "The effectiveness of social video for brands," 2015.

 • Animoto, "The State of Social Video 2019: Consumer & Marketer Trends," 2019.

 • Cisco, "Cisco Visual Networking Index: Forecast and Trends, 2017–2022," 2018.

 • Pew Research, "Social Media Fact Sheet," 2021.

 • Eyeview, "Combining Video and Display Advertising: A Winning Combination," 2014.

 • eMarketer, "Digital Video Ad Spending," 2021.

 • Zenith, "Online Video Will Be the Fastest-Growing Ad Format This Year, Zenith Forecasts," 2020.

 • Launchmetrics, "The State of Influencer Marketing 2019: Benchmark Report," 2019.

 • Mediakix, "The Influencer Marketing Industry Ad Spend: A Marketer’s Guide," 2021.

 • MediaKix, "The State Of Influencer Marketing 2021," 2021.

 • Renderforest, "Video Marketing Statistics: What You Must Know for 2021," 2021.

Foto: Orient.tm

Şeýle hem okaň: